Ibihe bya nyuma

Ibihe bya nyuma

juin 2010


UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 02/06/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane, ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya nacyo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : 

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! 

BY. : Uraho Mama! 

B.M. :Umeze ute? 

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona. Mfite imibabaro myinshi mu mubiri wanjye. 

B.M.: Mwana wanjye, iyo mibabaro ufite ni ibyaha byinshi by’abantu benshi bari hirya no hino muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda uri guhongerera. None rero mwana wanjye, ni ukwemera ukabyakira kandi mwana wanjye hari n’abandi bana banjye bameze nkawe, mufatanyije imibabaro. 

BY.: Ariko Mama, mfite ubwoba bw’ibyo mukomeje kunyereka. Binteye ubwoba ntabwo ngisinzira. 

B.M.: Ntihagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba kuko nta kintu na kimwe utazi. Mwana wanjye, baragutoteza ndabibona, ariko abo bagutoteza bazasanga baribeshye. Mwana wanjye, ndi hano uvuge icyo ushaka ndakumva. Uyu munsi ngarutse kubasura kubera ko mbakunda, ariko kandi ndababaye. 

Mbabajwe cyane n’uko ibyo mbasaba mutabikora, ahubwo mwibereye mu binyoma gusa,mwibereye mu bidafite shinge, muri mu mazimwe gusa, muririrwa mutoteza uwo mbatumaho mumushinja ibyo mutahagazeho. 

Mumutoteze, ariko naramutoye ndacyamutuma ntabwo ndamurekura kandi n’iyo akosheje ndamwihanira mubyumve neza mureke amagambo hirya mo hino. 
Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose ntawe urobanuye, uti nimugire amahoro, nimugire amahoro, nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. 

Mwana wanjye, mbwirira abantu bose b’impande zose z’isi, bambwirire, uti isi mutuye mwayihinduye umwanda, amategeko Imana yabahaye ntimukiyitaho na mba. None hagati aha kababayeho kandi bihereye mu Rwanda. Mugiye kugusha ishyano banyarwanda mubyumve ntacyo ntavuze. Ubu Shitani yarahagurutse ubu impande zose z’igihugu yarangije kukigota. Ubu Shitani iratuma abantu benshi bangana. Abantu benshi bataye ukwemera kubera amaraha bibereyemo, kubera iby’isi bashyize imbere, ubu rero benshi bari kugenda baganisha mu rwobo. 
Bana banjye rero munyumva mwumva ibyo mbabwira nimupfukame musenge, mutakambire igihugu cyanyu kuko kigeze mu rwobo. 
Ibikomeye biraje bizarokoka bake. Bana Mwicuze banjye, nimugendere mu nzira zo kwitsinda no kwicuza. Mwicuze, Mwicuze cyane kuko igihugu cyanyu kiri kugenda kijya mu muriro.

Bana banjye, ibyahanuriwe kino gihugu cyanyu ngibi birasohoye kandi bizarokoka bacyeya. U Rwanda nararwiteguriye, ndwicayemo mubimenye, umwana wanjye yarangije kuruteguraho byinshi kuko ku isi yose nta kindi gihugu cyamwakiriye ngo kimwegurire igihugu uretse u Rwanda. Niyo mpamvu aka gahugu kanjye niteguriye kagiye gukorerwamo byinshi. 

Mwana wanjye, ongera ubambwirire, uti abanga kwakira ibyo nkomeza kubabwira ntabwo ari bo bazatuma umwana wanjye atuzuza umugambi yateguye kuri kino gihugu cy’u Rwanda; kuko iki gihugu ntabwo umwana wanjye ateze kukirekura na rimwe. Iki gihugu ni cyo Isiraheli ya kabiri mubimenye, kuko umwana wanjye yarangije kugirana isezerano rye namwe. Ngaho rero nimumubere umuryango. 

Bana banjye, ibikomeye biraje, abantu benshi baratashye, nimwiyeze, mwicuze ibyaha byanyu inzira zikigendwa. 

Mwana wanjye, ongera umenere Abanyarwanda ibanga kuko urukundo umwana wanjye yakunze u Rwanda, umwanzi we Shitani yararimenye akaba ari cyo gituma ikomeje kubagenderera ku buryo bukomeye ibazanira urwango rutigeze rubaho na n’ubu. 

Mwana wanjye, mbwirira abantu bose, abumva bumve, utumva nawe ni akazi ke ntacyo azireguza imbere y’Imana. Mwana wanjye, ijwi ryawe nirirenge rigere ku mpera y’isi yose. Umbwirire abantu bose kuko amahanga niyo yahanuye ukugaruka ku isi k’umwana wanjye. Ariko kugeza ubu ntaramenya igihugu azicaramo. None rero bana banjye, uyu munsi mbamenyesheje ko umwana wanjye arangije kwicara mu Rwanda. 

Mwana wanjye, uramenye ubu butumwa ntugire igihugu na kimwe wibagirwa utakimenyesheje ugutsinda k’umwana wanjye Yezu. Bambwirire, uti umwana wanjye yakunze u Rwanda kandi ntibizigera bihinduka na rimwe, kuko ibyo mwakora byose ntabwo azisubiraho byarangiye uwanga kubyemera narorere icy’ingenzi ni uko nta na kimwe kigomba kubuza umwana wanjye kuzuza ibyo yateguriye iki gihugu cyanyu cy’u Rwanda. Simvuze byinshi ibimenyetso byinshi mwarabibonye icyari gisigaye nacyo cyagaragaye, uzi gushishoza nashishoze. 

Mwana wanjye, bambwirire, uti uwanze kumva ntiyanze no kubona. Nimureke rero ibyavuzwe bisohore nk’uko byahanuwe. Ubu butumwa ubutange, nukomeza gutinda kubutanga uzabutanga nabi, ubimenye. 

Bana banjye, isukurwa rigiye gutangira. Ubu umwana wanjye agiye gusukura kino gihugu hasigare inyangamugayo, hasigare abumvise ibyo tubasaba kandi bakabishyira mu bikorwa. Bana banjye, mubimenye isi yose izaronka amahoro aturutse hano mu Rwanda, mwange cyangwa mwemere ni ko bigiye kugenda. 
Bana banjye, igihe kirageze ibyo twababwiye byose bigiye kuzuzwa kuko nta n’umwe mu batuye isi, ari uwera cyangwa yirabura, ufite umugambi wo guhindura umugambi w’umwana wanjye. 

Hari abirirwa babeshya ngo bafite ubwenge. Ubwenge ni ubw’umwana wanjye wenyine ntawe ubumurusha. Byose rero bigiye gusohora nta kadomo na kamwe kagabanutseho. Simvuze isaha cyangwa umunsi cyangwa umunota ariko muratunguwe. Abanjye mwicare mwiteguye. 

Mwana wanjye, sengera u Rwanda, Sengera u Rwanda, Sengera u Rwanda. Mfasha kururirira kuko uburakari bw’Imana bubisutseho nk’imvura y’amahindu. 


Mwana wanjye, mbwirira Abanyarwanda, uti ndababaye kubera urukundo nabakunze mwe mukangaragariza ko muzi kwangana. Mwana wanjye, sengera Abanyarwanda kuko barambabaje cyane kubera urukundo mbakunda. 

Bana banjye, nguyu wa munsi nababwiye urageze kandi ubaguye gitumo muri gushaka amafaranga, mwibereye mu mitungo gusa, umwana wanjye arabirimbuye namwe atabasize. 

Mwana wanjye, ubu butumwa bugeze ku Banyarwanda bose, ari uwakiriye cyangwa utarakiriye, mwese burabareba. Ntutinye kubutanga ndashaka ko nta n’umwe utungurwa, n’utabwakira nawe abe yabimenye. 

Bambwirire, uti ibyo byose muri gupfa umwana wanjye arabirimbuye namwe atabasize. Bambwirire, uti nguyu wa munsi ubaguye gitumo, urukundo mbakunda ni rwo rutumye mbereka ko mbabaye nibura hagire urokoka. 

Bana banjye, ni benshi batakira ibyo mbabwira kubera amaraha barimo. 

Bambwirire, uti umwana wanjye agiye kubereka ko ari we utanga amahoro. Mwana wanjye, mbwirira abakiriye, uti ni mwe mutumye ntangaza ibi kugira ngo mudatungurwa. 

Bana banjye, nimuhore mwiteguye ejo mutagubwa gitumo. 

Bambwirire, uti ndareba kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda, nkarira adakama. Ndabona hari abavuga ngo barambiwe gutegereza, ndabona bagiye gutwarwa n’ibintu. 

Bambwirire, batazakomereka baramutse batunguwe. 

Mwana wanjye, mbwirira abantu bose ko mbabaye cyane, umwana wanjye agiye kubamanuriraho amahindu, kandi ibi mvuga nta gihe mubitegereje uretse iki murimo. Mwana wanjye, ongera ubambwirire, uti kubona nabo nakubise akanyafu nabo akaba ari ntacyo bibabwiye ngo bahinduke! 


BY.: Ariko se Mama, hakorwe iki kugira ngo biriya bintu bibi mukomeje kunyereka bitaba? 

B.M.: Mwana wanjye, wibaza ngo hakorwe iki kugira ngo ayo makuba arorere, nta cyakorwa uretse kuzuzwa kw’ibyahanuwe. 

Mwana wanjye, mbwirira abana banjye bose, uti umwana wanjye u Rwanda yararutuwe, yararwakiriye, none mwe buzukuruza be nimutunge uwo munani wa sokuruza wanyu. 


Ariko bana banjye, murambeshya ngo murasenga, murambeshya cyane! Uyu munsi ndabasaba ngo muhagurukire rimwe musabire igihugu cyanyu kuko kiragenda kiganisha mu rwobo. Abanyarwanda narabakunze, Abanyarwanda nkunda, Abanyarwanda nzahora nkunda, nimumbabarire muntege amatwi. Ariko abatemera kuyantega, nimumenye ko iyo wahinze ingano, isarura riragera wajya guhunika urumamfu ukarutwika. Abemera rero kwambara ikirezi nikibizihire, abatemera kucyambara nibajye mu mwanya babyiganiye w’ibyisi. 

Mwana wanjye, bambwirire, uti ndababaye cyane. Mbabajwe na benshi banze kwakira urukundo mbakunda ariko kandi bana banjye n’ubwo mwanga kurwakira sinzareka kubakunda, ndacyabakunda. Ni yo mpamvu umwana wanjye yabeguriye gutegeka isi. Nimwakire rero umunani yabahaye, ariko se ko mbasaba gukundana mukanga iyi si muzayitegekesha ayo macakubiri yanyu? 

Ni yo mpamvu rero umwana wanjye agiye kwishungurira inyangamugayo kugira ngo ibyateguwe byuzuzwe. Ese mwana wanjye, ntabwo mwishimiye uwo munani umwana wanjye abahaye? Nimurangwe n’urukundo ruranga abana b’Imana maze mwegukane umunani wanyu. 

Mwana wanjye, soma Math. 1, 21-23 

Bana banjye, mwakumviye nka Yozefu Imana yabujije kwegera umugeni we yasabye, yakoye arabyemera. None Abanyarwanda ndabatumaho intumwa n’abahanuzi ntimubumve, ahubwo mugashaka kuzica mu gihugu! N’utakiriye nawe yakwicecekera akareka ubugambanyi. 

Mwana wanjye, mbwirira Abanyarwanda , uti mbifurije kuzashyikirana n’umwana wanjye mu bihe bishya no mu Rwanda rushya yagabiwe n’Umwami wanyu i Nyanza. 

Bana banjye, ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. 

Bana banjye, mbahaye umugisha, ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire