Ibihe bya nyuma

Ibihe bya nyuma

novembre 2008


UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 28/11/2008

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane atishimye nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : 

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! 

BY. : Uraho Mama! 

B.M. : Umeze ute? 

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona! 

B.M.: Mwana wanjye ihangane uhagarare gitwari, usenge ubutaretsa kandi ibi byose ubona uzabitsinda. Mwana wanjye ndabizi ufite imibabaro myinshi, umenye rero ko iyo mibabaro ufite ari ibyaha byinshi by’abantu benshi bakomeje gukorera hirya no hino uri guhongerera. 

None rero mwana wanjye ngusubiriremo, ntugomba kwinuba kuko nicyo wahamagariwe, kuko imibabaro ufite si wowe gusa hari n’abandi bana banjye bameze nkawe bafite imibabaro nk’iyo ufite. 

Mwana wanjye nsuhuriza abana banjye bose, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. 

Bana banjye, ngarutse kubasura kuko mbakunda. Bana banjye, umwana wanjye arababaye, arababaye, arababaye cyane. Ababajwe na kino gihugu cyanyu n’Abanyarwanda banze guhinduka none kababayeho, kuko twababwiye kenshi mwanga kumva, nimureke ibyavuzwe byuzuzwe. 

Bana banjye, ishyamba si ryeru kuko ibuye rikomeye rigiye kumeneka. Inkingi ikomeye igiye guhirima kandi izahirimana byinshi. 

Bana banjye, naravuze mwanga kumva ariko noneho mugiye kumvishwa n’ikibando kuko imvura y’amahindu igihe kubisukaho, igiye kubanyagira. Murumve namwe iyo mvura mbabwira iyo ariyo. 

Bana banjye, nkomeje kuza kubasura hano muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda kuko hari byinshi bimbabaje. Abana banjye benshi barimo kurengana, ntibafite aho baregama. None rero bana banjye, igihe cyo kubahorera kirageze. Bana banjye nimureke ibyavuzwe byuzuzwe kuko narabahaye mwanga kwakira ibyo mbahaye. Igihe rero kirageze cyo kubyamburwa byose kuko n’ibyo mukangisha byose ngo murubaka nta buye rizasigara ku rindi. Henshi hagiye kuba amatongo, abantu benshi bagiye gutaha. 

Bana banjye, uburakari bw’Imana bubisutseho nk’imvura y’amahindu. Bana banjye, ibikomeye biraje, birabugarije muri gushaka imitungo. Bana banjye, ibintu si ibanyu, byose mugiye kubibura mubireba. 

Mwana wanjye, komeza ugire abantu bose inama ntawe urobanuye, ubabwire ko mbabaye kubera Abanyarwanda bagiye kurimbuka. 

Bana banjye, ukuntu nabakunze ariko mukanga mukananira, ntimwumve ibyo mbabwira! 

Mwana wanjye, urebe uyu munsi uko umwana wanjye ameze, ubutaha uburakari buzaba busumbije ubungubu ureba. 

Bana banjye, nimusenge cyane muvuge Rozari n’ishapule y’Ububabare. Mubivuge cyane kuko mbibifujeho. 

Bayobozi, bategetsi b’iyi si, mukomeje kurundarunda byinshi munyunyuza imitsi ya bagenzi banyu. Iyo mitamenwa muhagarika igiye kurindimuka, mugiye kujyana nayo. Si ibyanyu, nta na kimwe muzatunga kuko abana banjye bari kurira hirya no hino ni benshi. Amarira ni menshi hirya no hino mu gihugu kubera mwebwe. 

Bayobozi b’iyi si, bategetsi mwanze kugira impuhwe, mumenye ko namwe ntazo mugomba kugirirwa. Ndabibabwiye, ndabibabwiye, ndabibabwiye. Ntacyo mutazi kuko wa munsi nababwiye nguyu ubaguye gitumo kuko mugiye gutungurwa. Inkingi ikomeye irahirimye, inkingi ikomeye irahirimye kandi igiye guhirimana byinshi. Ibi mbabwiye kandi nta gihe gisigaye kuko igihe ni iki murimo nta kindi. 

Bana banjye, nimwumve, utumvise ni akazi ke ntacyo azireguza imbere y’Imana Data. 

Bana banjye, nje kubasura mbakunze. Nje kubasura mbakumbuye, nje kubasura nishimye. Bana banjye, nubwo mbabaye ariko uyu munsi ndishimye. Nashimishijwe n’uko mwaje kunsanganira muri benshi hano i Kibeho. Bana banjye, ibyo muronse uyu munsi mubigeze kuri bagenzi banyu batabashije kuza. 

Bana banjye, uyu munsi wa none ndabasaba gusenga cyane kuko ibibabaza umutima wanjye bikomeje kwiyongera. Bana banjye, nta kuntu ntagize, narababuriye murananira, ibyo mwabwiwe byose bigiye kubuzuriraho nta kadomo na kamwe kagabanutseho. Biraje bidatinze. 

Umurwa Mukuru ugiye guhinduka amatongo. Nta gihe mvuze, nta n’umunsi mvuze kuko mugiye gutungurwa, kuko abawutuye hazarokoka bake. 

Bana banjye, ibihe bigeze ku ndunduro. Bana banjye, nkuko mpora mbibabwira ni agahe gato gasigaye. Nongere mbabwire bana banjye, simbabwiye umunsi cyangwa isaha ariko nimwitegure kuko igihe kirageze. 

Bana banjye, nabahaye igihe gihagije cyo kwisubiraho. Utarisubiraho nta kindi gihe gisigaye, utarisubiraho ni akazi ke kuko amazi agiye kurenga inkombe. 

Bana banjye, ubu umwana wanjye ari kubatambagiramo kuko imitima yanyu yose arayizi. Agiye kwikorera, naho jyewe umubyeyi wanyu ndumva ibyo nababwiye bihagije uretse ko nkibarimo. 

BY.: Ariko Mama, uri kudusezeraho? 

B.M.: Mwana wanjye, ntabwo mbasezeyeho, ntabwo mbabwiye ko ngenda none kuko ndacyagutuma, ntabwo ndakurekura. Bambwirire, uti nababwiye byinshi ariko muri ibyo byinshi nta na kimwe mwumvise. Mumenye rero ko ibyo nababwiye byose birikugenda bigera ku ndunduro, nta gisigaye. Gusa abanjye mukomere turi kumwe, gusa nimutsimbarare ku ntwaro zanyu. 

Bana banjye nkunda kandi nzahora nkunda, ntimugire ngo ntabwo mwaburiwe. Mubimenye cya gihe nababwiye ni iki mugezemo, ni iki murimo. Ubutumwa bugeze ku ndunduro kuko ibikomeye biraje, birabugarije kandi bizarokoka bake. 

Bana banjye, muravuga ngo murankunda, nyamara ntabwo munkunda. Iyaba mwari abandi mwakumvise ibyo mbabwira kandi mukabishyira mu bikorwa. 

Bana banjye, intango iruzuye igiye gusandara kandi izasandarana byinshi. Ibyo kandi sibwo bwa mbere nabibabwira kuko igiti gihagaze cyaramunzwe kigiye guhirima, kigiye guhirimana byinshi. 

BY.: Mama, ko mbona ibyo uri kunyereka muri kino gihe biteye ubwoba! Mama, iriya ntango mbonye ari amaraso. Mama, dukore iki kugira ngo ibi unyereka bitaba? 

B.M.: Mwana wanjye, ntacyakorwa kuko ibyo nabasabye ntacyakozwe. None rero nimureke ibyavuzwe byuzuzwe. 

Mwana wanjye, uzi byinshi, naguhaye byinshi, wigira rero ikigutera ubwoba kuko ndikumwe nawe wigira ikigutera ubwoba. 

Mwana wanjye, nsezerera ku bana banjye, uti ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. 

Bana banjye, mbahaye umugisha ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.


28/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA NA NYAGASANI YEZU BAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 08/11/2008

 Umubyeyi Bikira Mariya na Nyagasani Yezu baje bababaye cyane bari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko Umubyeyi Bikira Mariya aranyitegereza, aransuhuza, ati : 

Umubyeyi Bikira Mariya : 

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! 

BY. : Uraho Mama! 

B.M. : Umeze ute? 

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona. Reba uko meze, ndarara butunda. "Icyo gihe nari ku musaraba i Kibeho". Mama, nawe urebe imbeho iri hano! 

B.M.: Mwana wanjye ihangane ukomeze utwaze kandi umenye ko nakuzanye hano i Kibeho ngo uze upfukame, upfukamire benshi mu bana banjye bari kurengana. Niyo mpamvu uri hano ku musaraba kuko isengesho uhavugira hari benshi rifitiye akamaro. 

BY.: Mama, narabyemeye ntakundi byagenda, ndabizi ibyanyu ntibyoroshye. Mama, rwose ndi hano, vuga icyo ushaka umuja wawe ndakumva. 

B.M.: Bana banjye, ngarutse kubasura mbakunze. Nk’uko nabasezeranyije ko ntazabasiga nk’imfubyi ni ko bimeze. Nkomeje kubatumaho umwana wanjye w’insuzugurwa, uwo benshi bahinduye umusazi. 

Bana banjye ndacyamutuma ntabwo ndamurekura mubimenye. Ubutumwa buracyakomeza kuko ni igikoresho cyanjye. Ubu ndahari ndikumwe namwe, nicaranye namwe kandi hari benshi ndigukoresha, ntuma bakanga kuntumikira ariko umwana wanjye namumaze ubwoba. 

BY.: Mama, murakoze cyane ariko ndi umuntu kuko hari byinshi mumbwira ngatinya kubivuga ariko ku mbaraga zanyu birashoboka. 

Ariko Mama, mbere yo kugira icyo utubwira ubanze utubabarire ibicumuro byacu. Ubanze uturuhurire imitima yacu, iraremerewe cyane, ubanze ushyitse imitima ya benshi mu nda. 

B.M.: Bana banjye kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya none, buri muntu atekereze ku mutima we maze ashyitse umutima hamwe, maze avuge ikiri ku mutima we ariko cyane cyane asaba yizeye kandi yumva ko icyo asaba gishoboka ariko cyane cyane yicishije bugufi kugira ngo ashobore kwakira neza no kumva icyo ari buhabwe gishoboka. 

Bana banjye, nongeye kuza kubasura nk’uko duherukana mu minsi ishize. Sinababwira ko mbabaye cyangwa nishimye. Sinababwira ko mbagaye kandi ndi umubyeyi wanyu ariko kandi bana banjye ndababaye kuko ibyo twasezeranye byose nta na kimwe cyahindutse ahubwo mugaca intege n’abagombye kuzigira. 

Bana banjye umukobwa aba umwe agatukisha bose. None rero ndagarutse kuko mbakunda. 

Bategetsi, bayobozi biyizi, naravuze mwanga kumva ariko noneho cya gihe nababwiye kibasohoreyeho. Murarundarunda byinshi ariko si ibyanyu, ntimubitunze. 

Bana banjye, inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. None rero bana banjye nimwitegure kuko ibihe bibi bibugarije kandi bibasohoreyeho kuko igihe kirageze cyo kugaragaza ukuri kuko nta gihishe cyose kitazagaragara. 

Bategetsi, bayobozi, mukomeje kuroha abana banjye benshi mu rwobo. Benshi bakomeje guhunga igihugu, abandi bakomeje kurigiswa ari mwe bazira ariko igihe kirageze cyo kubahorera. Mumenye ko kandi n’abari hanze nabo ari abana banjye, nabo ngiye kubatiza imbaraga mbazane nk’uko namwe nabazanye, kubera ubwikuze bwanyu. 

Bana banjye, nongere mbabwire kandi mpora mbibabwira, mwarikanyije muhohotera abana banjye murabatatanya, mubabuza epfo na ruguru. Mumenye ko abo mwita rubanda rugufi mugiye kubabazwa kuko icyo navuze ntikigomba guhinduka na rimwe kuko nababwiye kera murananira, ibimenyetso nabahaye ni byinshi ntacyo mutazi. 

Umwana wanjye agiye kwishunguruira inyangamugayo kandi ahereye kuri mwebwe bayobozi bakuru kandi bigiye gutangira kuko umwana wanjye yabahaye ubwenge ariko mwebwe mukomeje kwerekana ko mubumurusha. 

Bana banjye, nimumenye ko umunyabwenge ari Umwana wanjye gusa n’Imana Data yo mu ijuru ntawundi. 

Mwana wanjye, sengera u Rwanda, sengera u Rwanda, sengera u Rwanda nibura hagire urokoka. Mwana wanjye, mfasha kuririra u Rwanda kuko uburakari bw’Imana bubisutseho nk’imvura y’amahindu. 

Mwana wanjye, mbwirira Abanyarwanda, uti umwana wanjye arababaye, arababaye, arababaye cyane kubera urukundo abakunda. 

Bana banjye nguyu wa munsi nababwiye urageze kandi ubaguye gitumo muri gushaka amafaranga, byose umwana wanjye arabirimbuye namwe mudasigaye. 

Ikindi kandi mwana wanjye, ubu butumwa bugeze ku Banyarwanda bose ari uwakiriye cyangwa utarakiriye, bose burabareba. Ntutinye kandi kubutanga, ndashaka ko nta n’umwe utungurwa n’utazabwakira azabe yarabimenye kuko ibikomeye biraje, birabugarije kuko nta na kimwe gishobora guhindura ibyo twababwiye byose. 

Bana banjye, hari benshi mutakira ibi mvuga kubera amaraha murimo. Umwana wanjye agiye kubereka ko ari we utanga umunezero. 

Mwana wanjye, ongera umbwirire abakiriye, uti ni mwebwe mutumye ntangaza ibi kugira ngo mudatungurwa. 

Bana banjye, nimwitegure kuko cya gihe nababwiye mwakigezemo ariko simbabwiye umunsi. Bana banjye, ndabasaba kugira ngo igihe cyose, aho muri hose mukunde guhora mufite intwaro yanyu kuko ariyo izabakiza muri iyi ntambara turwana, tugezemo. 

Bana banjye, ndababwira ko mugomba gusenga mushyizeho umwete kuko igihe gitakara kitazabagarukira. Bana banjye ndabibutsa ko igihe cyose, imyaka maze mu gihugu cyanyu ari myinshi ariko bamwe akaba ariho mukibimenya bwa mbere. 

Bana banjye nkunda kandi mwanyiyeguriye, icyo mbifuzaho cyane cyane kuva mbere hose ni Rozari kuko Rozari ni isengesho nkunda cyane kuko nza bwa mbere hano i Kibeho narayibasabye. 

Bana banjye, uje ansanga ndamwakira simusubiza inyuma, kandi uje amfitiye inyota ndayimumara, kandi unsabye yicishije bugufi afite urukundo ndamuha. 

Bana banjye, nimusabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Bana banjye, ndabasaba guhora munyisunze kuko ndi umubyeyi wanyu kandi ubakunda. 

Mwana wanjye, ongera ubambwirire kandi mpora mbibabwira; bambwirire, uti Imana yakunze u Rwanda kubera Umwami w’u Rwanda warutuye umwana wanjye. Yararwakiriye, none mwe buzukuru be nimutunge uwo munani wa ba sokuruza wanyu. Ariko bana banjye murambeshya ngo murasenga. Nabasabye kurutura umwana wanjye birabananira ahubwo mwibereye mu matiku gusa, ibyo byose bigiye kuvaho kuko ntagisigaye. 

Mwana wanjye, bambwirire, uti Abanyarwanda murananiye dore igihe nahereye mbabwira ko mbakunda namwe mukanga kumpa urukundo mbakunda; ahubwo mukavuga ngo mutegereje impuhwe zacu. None se bana banjye, tuzagira impuhwe kugeza gihe ki? 

Bana banjye, nta mitungo yanyu mbasaba, nimuduhe urukundo rwanyu gusa. Ariko bana banjye reka mbacire umugani: "Umunyarwanda yise umwana we mporendengane". Niko se, Abanyarwanda murandenganyiriza iki? Hashize igihe kirekire mundenganya jye n’umwana wanjye. Niyo mpamvu nsanze uyu munsi ari ngombwa kubibutsa isezerano nagiranye n’Umwami wanyu i Nyanza, ko igihe kigeze ngo umugambi wuzuzwe kandi mpora mbibabwira, sibwo bwa mbere mbibabwiye. Niyo mpamvu uyu munsi mbasubiriyemo ibyavuzwe byose bigiye kuzuzwa. 

Bana banjye, uyu munsi muzibure amatwi yanyu kuko ubutumwa buri kugenda buba ubwa nyuma. 


NYAGASANI YEZU: 

Nyagasani Yezu we ati: 

Mwana wanjye, bambwirire, uti nabatumyeho umubyeyi wanjye ntimwamwumvise, mbatumaho intumwa n’abahanuzi mwanga kumva. Noneho rero uyu munsi niyiziye, ndikubabwira nk’ibya nyuma. Ndikubibihera kuko ibyo umubyeyi wanjye yababwiye byose ni ibyanjye. Turi kumwe ntabwo dutandukana. Uwemera niyemere, uwanga yange, gusa nimumenye ko Imana irakara kandi ihana. 

Abanyarwanda mwanze kumva mbare na mbariro, ariko noneho uyu munsi wa none uwumva yarumvise, utarumvise ni akazi ke, agiye kubona. 

Mwana wanjye, mbwirira abana banjye bose, uti intumwa zanjye isi yarazanze none murahirwa ababitse ubutumwa bwabo aho imungu itagera. Nimurye muhage, munywe mushire inyota kuko igihe kirageze (Intangiriro 10). 

Mwana wanjye, mbwirira Abanyarwanda, uti ndabakunda ariko ntimunyemerera ngo mwakire urukundo rwanjye. Mwana wanjye, mbwirira Abanyarwanda bamwe banze kwakira ubutumwa ngo ntibusinye, bambwirire, uti sinya ni iy’Imana. Ababishaka igiye kubasinyira babibone kandi sibwo bwa mbere nabibabwira kuko ubu benshi bari mu mwijima w’icuraburindi, ntibabona aho ibihe bigeze. Ariko kandi bana banjye, abanjye banyizera, bumva ibyo mvuga bakabishyira mu bikorwa, abo nzabarinda. 

Bana banjye, ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. 

Bana banjye, mbifurije kuzashyikirana nanjye mu bihe bishya no mu Rwanda rushya mwagabiwe n’Umwami wanyu. 

Bana banjye, mbahaye umugisha, ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.


28/05/2013
0 Poster un commentaire