Ibihe bya nyuma

Ibihe bya nyuma

janvier 2010


UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 30 /01/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : 

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! 

BY. : Uraho Mama! 

B.M. :Mwana wanjye, umeze ute? 

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona, ntabwo nkiruhuka na rimwe. 

B.M.: Mwana wanjye ntuzongere kuvuga ngo urababaye kuko kubabara kwawe ni ukugira ngo ufashe umwana wanjye Yezu Kristu gucungura isi. 

BY.: Ngo mfashe umwana wawe gucungura isi? Murakoze Mama, ntabwo nzongera kwinuba. 

B.M.: Mwana wanjye, kuba naje kuri uyu munsi wanjye ukomeye mujye muwumenya kuko ari umunsi njya gusuraho roho zo muri Purgatori. Icyo gihe rero n’umuriro wose wo mu kuzimu urafungwa. Kuri uyu munsi kandi nagira ngo nkwereke ko iriya roho y’uriya mwana wanjye nayakiriye, narayisukuye kuko mu mibabaro yose nari ndi kume nawe kubera ababyeyi be batanyibagiwe muri Rozari yanjye, kandi kubera ko nabifatanyije nawe bamuturira Rozari. Nagira ngo nkwereke ko Rozari ikomeye, nabo ndabashimiye uzabambwirire ko batagomba gucika intege ahubwo ko bakomereza aho. Ubu rero ndi kumwe nawe kuko naramuteguye bihagije. 

Mwana wanjye, nsuhuriza abana banjye bose ntawe urobanuye, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye, nimusabane umwe ku wundi, maze mugenzi wawe umubonemo urukundo rw’Imana Data. Bana banjye, narababwiye ngo nimwiyunge, musabane imbabazi muranga murananira. Bana banjye, niba mufite amaso yo kubona nimubanze murebe aho ibintu bigeze, mugeze ahantu habi cyane, abatabibona ni akai kabo. Hari abakomeje kwirengagiza ubutumwa bw’ijuru bakomeza gupinga ubutumwa bw’ijuru, abo bazabyumva bitagishoboka. Uwibwira ko namanukiye mu ijuru ubusa uwo aragowe, aragowe kuko ntacyo azireguza imbere y’Imana Data. 

Bana banjye, muri kino gihe kibi mugezemo nimwihane mukurikize ibyo nshaka byose, mwihane kandi ntakwiyoberanya ku munwa ariko imitima yanyu ibemo umwana wanjye Yezu Kristu, nawe ababemo kuko igihe kirageze ajye guhorera abana be bababaye. Ubu u Rwanda yarugezemo, arwicayemo. Yararubahaye rurabananira none ubu rero agiye kwishugurira inyangamugayo mu bimenye nta gihe ntabibabwiye, amazi agiye kurenga inkombe. Imvura y’amahindu igiye kubanyagira, urugogwe rugiye kubikubita hejuru, muratunguwe kuko kimwe cya kabiri kiratashye ndetse ntabwo ari kimwe ca kabiri bizarenga. Ibi mbabwira bizarokoka bake kuko nta gihe ntabawiye. Mbisubiyemo, ntabwo ari kimwe cya kabiri gusa kubera kunangira imitima kwanyu kw’Abanyarwanda; kuko kugeza ubu abantu benshi bataye ukwemera kubera ibintu, ubera imitungo myinshi bahugiyemo. 

Bana banjye, ibyo byose murundarunda mugiye kubibura mubibona, mugiye kujyana nabyo kandi narababwiye kuva kera. Naravuze, naravuze ntacyo mutazi. Bana banjye, ishyamba si ryeru, mubimenye mugiye gutungurwa, mugiye kuyoberwa uko bigenze. 

Mwana wanjye, ongera ubwire abantu bose ntawe urobanuye, babwire ko umwana wanjye Yezu ababaye, arababaye kubera Abanyarwanda bagiye kurimbuka. 

Bana banjye, Abanyarwanda ukuntu mbakunda ariko muranze murananiye. None rero mwana wanjye, wabonye uko umwana wanjye ameze, ariya maraso ubona menshi atemba ni ko bigiye kumera. Ziriya nkovu ubona zagashutse, ni ibyaha byinshi by’Abanyarwanda bikomeje gukorerwa muri kino gihugu. Ibi byose ubona bigiye kubagwirira kuko hirya no hino mu gihugu ni imiborogo gusa. Nongeye kubisubiramo, ariya maraso ubona atemba ni ko bimeze kuko abantu benshi baratashye, kuko uburakari bw’Imana bugiye kubisukaho. 

None rero mwana wanjye, ngutegetse kuvuga ishapule y’ububabare inshuro eshatu ku munsi, gukora inzira y’umusaraba buri munsi, kubuga Rozari buri munsi, mukabisozesha ishapule y’impuhwe z’Imana kugira ngo mumfashe kuririra Abanyarwanda. Utazahitanwa n’amahindu azahitanwa n’umuvu cyangwa umuyaga cyangwa inzara. Ibyo byose birabateganyirijwe, niyo mpamvu mbibabwiye kugira ngo mubimenye. 

Bana banjye, umwana wanjye Yezu Kristu yarabakunze, arabagenderera ariko mwanze kwakira urukundo abakunda. Nimureke rero ibyavuzwe byuzuzwe kuko byanze bikunze ibyavuzwe byose bigiye kuzuzwa nta kadomo na kamwe kagabanutseho, kandi ibi nkomeje kubabwira ni ko bimeze, ndetse byaratangiye. Hari intambara ya bucece. Abantu benshi ntibakivuga kubera amoko, benshi bakomeje guhunga iki gihugu, abandi bakomeje gushyirwa mu buroko kubera kwironda kwa bamwe, abandi bakomeje kuvutswa utwabo bari batunze. Mugira ngo ntitubibona? Ibyo byose rero mugiye kubiryozwa kuko ibyo byose mupfa ntabyo muzatunga, umwana wanjye agiye kubirimbura namwe atabasize. Hari abo umwana wanjye yahaye ubwenge none barerekana ko babumurusha, nabo agiye kubibasira nta n’umwe ababariye kugira ngo bamenye ko umunyabwenge ariwe gusa. 

Mwana wanjye, ongera ugire abantu bose inama. Babwire uti hari abatwakiriye n’abataratwakiriye, mwese nimumenye ko ibyo twababwiye kuva mbere nimumenye ko igihe kigeze, igihe ni iki nta kindi mutegereje. 

Bana banjye, ndababaye kubera igihugu cy’u Rwanda n’Abanyarwanda nakunze, Abanyarwanda narabakunze ariko mwanze kwakira urukundo mbakunda. Bana banjye, ndabakunda ariko mukangaragariza ko muzi kwangana. 

Mwana wanjye, sengera Abanyarwanda kuko barambabaje cyane kubera urukundo mbakunda none benshi bakaba bagiye kurohwa mu rwobo. 

Bana banjye, nguyu wa munsi nababwiye urageze kandi ubaguye gitumo muri gushaka amafaranga, muri kwiruka ku bintu. Bana banjye, mubyirukeho ariko ntabyo muzatunga, n’ababyambuwe nabo bari abana banjye kandi bari abana nka mwe. Mbisubiyemo, ibyo byose muri gukangisha umwana wanjye arabirimbuye namwe atabasize. 

Mwana wanjye, ubu butumwa ubugeze ku Banyarwanda bose ndetse n’abari hanze. Ari uwakiriye cyangwa utarakiriye, mwese ubu butumwa burabareba, ntutiye kubutanga rero, nshaka ko nta n’umwe utungurwa n’utabwakiriye nawe abe yabimenye. 

Bambwirire kandi ko ibi byose muri gupfa umwana wanjye arabirimbuye namwe atabasize. Bana banjye, nguyu wa munsi ubaguye gitumo mwibereye mu mitungo. Bana banjye, urukundo mbakunda ni rwo rutumye mbereka ko mbabaye, nibura hagire urokoka . bana banjye, ni benshi batakira ibi mvuga kubera amaraha barimo. Abo nabo umwana wanjye agiye kbereka ko ariwe utanga umunezero n’amahoro. 

Mwana banjye, mbwirira abo bakiriye bumva ibyo mvuga kandi bakabishyira mu bikorwa, uti uyu munsi ni mwe mutumye ntangaza ibi kugira ngo mudatungurwa. 

Bana banjye, nimwitegure kuko ibikomeye biraje. Bana banjye, hari abarimo abavuga ngo barambiwe gutegereza, bavuga ngo ibi tubabwira ni bya bindi, ntabwo ari bya bindi rero kuko mbere narabateguzaga ngira ngo hagire uwisubiraho ariko noneho igihe ni iki kandi kibuzuriyeho, muratunguwe. Umwana wanjye arababaye, arababaye. Bambwirire ko umwana wanjye agiye kubamanuriraho amahindu, ibimenyetso bihagije mwarabibonye ntacyo mutazi, ariko bana banjye koko n’abo nakubise akanyafu ndabona ntacyo bibabwiye kugira ngo bahinduke. 

BY.: Ariko Mama, wambabariye koko ukambwira icyakorwa kuko ibyo mukomeje kunyereka binteye ubwoba. 

B.M.: Mwana wanjye, ngusabye kutazongera kuvuga ngo nimbababarire. None se ko mwe mutambabarira, aho nahereye mbinginga kuva mbare na mbariro ariko mwanze kunyumva, mureke ibyavuzwe byuzuzwe. 

Mwana wanjye, bara imyaka maze mu gihugu cyanyu cy’u Rwanda ntegereje guhinduka kwanyu, ariko noneho ndabahebye. 

Mwana wanjye, uzanshimirire abana banjye bakoeje kuvuga Rozari bazirikana, uti Rozari mwavugiye umuvandimwe wanyu narayakiriye n’ubwo yababaye ariko yabashije kwitegura kuva mwayivuga ntabwo nigeze muva iruhande, naramusukuye, roho ye ndi kumwe nayo. Mwihagayika rero kuko uvuze Rozari wese mba ndi kumwe nawe. Ubu rero ndi kumwe nawe naramwakiriye. Mwana wanjye, mbisubiyemo, ubu butumwa uhite ubutanga kuko bose burabareba, ari uwakiriye cyangwa utarakiriye, ubu butumwa bose burabareba kuko nshaka ko nta n’umwe utungurwa. N’utarakiriye nawe buramureba. 

Bana banjye rero mwe mwumva ibyo mbabwira, icyo mbifuzaho uyu munsi nimusenge musabira roho zo muri Purgatori kuko hari nyinshi zitagira uzisabira. Bana banjye rero groupe ya 4 narayishimye cyane . uyu munsi wa none rero mwihe amashyi n’impundu kuko murabikwiye. 

Bana banjye, nimukomeze mwitange kandi igihe cyose muteranye mujye mumenya ko mbari hafi kandi iyo mpari ntabwo mba ndi jyenyine n’umwana wanjye tuba turi kumwe. 

Mwana wanjye, nsezerera abana banjye, uti uwemeye inema y’umwami wanyu Yezu Kristu nanjye mwifurije ihirwe risesuye no kuzatunga igihugu ho umunanai. Mbifurije no kuzashyikirna n’umwana wanjye mu bihe bishya no mu Rwanda rushya mwagabiwe n’umwami wanyu i Nyanza kuko yarutuye umwana wanjye. 

Bana banjye, ndagiye nzagaruka ubutaha. Muramenye rero n’ubwo bamwe mbashimye sinzabagaye. Muramenye kandi sinzabe nyamwisiga ngo nisange kandi namwe ntimuzabe baburamwaje. Bana banjye, sinavuga ko mbasezeyehokandi duhorana buri gihe cyose. Bana banjye, uyu munsi wa none mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi.

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 01/01/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : 

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! 

BY. : Uraho Mama! 

NY. : Umeze ute? 

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona. Imibabaro ikomeje kuba myinshi mu mubiri wanjye. Mama ubushize mwampaye imibabaro idasanzwe, nageze aho kwiheba. Umubiri wanjye wose narababaraga cyane ku buryo no kubyuka ntabishoboraga. Icyakora Mama, mwanyeretse ko mumba hafi koko, ariko babandi wambwiyeko bazajya bamba hafi nta n’umwe wansuye, nabonye ko rero ndi nyamwigendaho. Mama, uretse wowe n’umwana wawe mumba hafi naho ubundi ndi nk’impfubyi ariko Mama, uyu munsi ndabashimiye n’umutima wanjye wose kuko ngihumeka umwuka w’abazima. 

Mama, uyu munsi ndabisabira imbaraga nyinshi, kugira ngo njye mbasha kurangiza inshingano zose mwampaye. 

B.M.: Mwana wanjye ntiwinube kuko iyo mibabaro yose ufite ni ibyaha byinshi by’abantu benshi bikomeje gukorerwa hiryano hino muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda uri guhongerera. 

None rero mwana wanjye ntugomba kwinuba kuko hari abandi bana banjye benshi bameze nkawe mufatanyije imibabaro. Mwana wanjye, nsuhuriza abana banjye bose ntawe urobanuye, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. 

Bana banjye, ndabakunda, nkabakumbura, n’ikimenyimenyi ndabasura, nkabatumaho. Bana banjye, mutege amatwi kandi mumbwize ukuri. Ni nde wundi mwabonye waje abasanga abatetesha, abinginga, abasaba imbabazi? Bana banjye, nimunsabe mbahe kuko ndafite . Bana banjye mfite byinshi byo kubaha. Uyu munsi mbahaye igikoresho cyanye kuko niwe mbatumaho, ndamubaragije, muramenye sinzabagaye, kuko benshi mumwirengagiza kandi mumufiteho inshingano. 

BY.: Mama, ariko uyu munsi mbanje kugusaba imbabazi z’ibicumuro byanjye, imbabazi z’ibicumuro by’ab’isi yose kubera ko tudakwiye kukwakira n’ibyo tukubabazamo byose. Ariko Mama, uyu munsi wa none urambure ibiganza byawe utugirire imbabazi n’ubuntu bwinshi. 

Mama, murakoze. Mama, murakoze wowe udukunda kurusha uko twikunda, wowe utuzi kurusha uko twiyizi. Mama, turagushimira cyane kuko wirengagiza ububi bwacu, ukemera kudusanga. 

B.M.: Bana banjye, iyo umwana asanga umubyeyi, arabanza agashira impumu. Iyo umwana asanga umubyeyi, arabanza akamubwira, ati: Mawe ndaje! Namwe rero bana banjye, aho muri hose muhaguruke mumbwire ngo ndaje Mawe kuko mbakunda. 

BY.: Mama, uyu munsi ndagushimiye kuko uduhoza ku mutima kandi ukaba utubabariye ibyaha byacu byose. Murakoze. 

B.M.: Bana banjye, uyu munsi naje kubasura mbakunze. Bana banjye ndishima cyane iyo mbonye muzindutse kare mujya gusingiza Imana mwirengagije imirimo yanyu. Burya rero biranshimisha iyo nza mbasanga kuko ntatana n’umwana wanjye Yezu Kristu. 

Bana banjye, muri kino gihe kibi mugezemo nimworoshye imitima yanyu, kugira ngo Roho Mutagatifu yinjire, Roho Mutagatifu abakoreshe, roho Mutagatifu abayobore, Roho Mutagatifu akande aharwaye, roho Mutagatifu amare inyota abayifite, kandi ahoze abababaye. 

Bana banjye, nza kenshi kubasura, ntimuzandambirwe kuko ikinzanye, n’icyanzaye ntarakigeraho, kuko nshaka ko muba bashya kandi ko nshaka ko mutazasigara nk’imfubyi. Ahubwo igihe nikigera, nzagenda mbasize nk’umubyeyi usize abana bakuze kandi bazamuzanira imbuto zirumbutse. 

Bana banjye igihe cyose mbabwira nti, sinzabe nyamwisiga ngo nisange, namwe kandi ntibuzabe baburamwaje. Namwe rero bana banjye ntimukazindurwe n’ubusa ngo mutahe uko mwaje. Muramenye ntimukazinduke kugira ngo nimugera aho mugeze munyongerere. 

Bana banjye, uzajya unanirwa gusubira mucyo navuze, azajye yicecekera yegere uwumvise bungurane ibitekerezo kuko kenshi murampimbira mukavuga ibyo ntavuze. 

Bana banjye, mujye muvuga ibyo mwumvise kuko nzagaruka mbasobanuze. Bana banjye, murandambirwa, ariko njye simbarambira kuko umubyeyi ntarambirwa abana be, ahubwo ahora afite inyota yo kubasanga. 

BY.: Mama, murakoze cyane. Karame, ariko ntabwo numvise. 

B.M.: Bana banjye simbacyurira, simbakomeretsa, ahubwo ugira Imana abona umuhana, abona umugira inama. Igihe rero kirageze, kugira ngo umuntu wese yisuganye, avomerere roho ye ifite inyota, agaburire roho ye kuko ifite inzara. Nimuhore rero mwiteguye, kuko hanze aha ntibyoroshye, birakomeye cyane. Ibikomeretsa umutima wanjye bikomeje kwiyongera hirya no hino muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda. 

Bana banjye, nimuce bugufi musukure imitima yanyu kuko ikeneye gusukurwa. Bana banjye, ibihe bibi bikomeye birabugarije, bya bihano nababwiye bya rurangiza bigiye kubikubitaho, urugogwe rugiye kubikubita hejuru kandi narababwiye kuva kera. Bana banjye umwana wanjye agiye kwishungurira inyangamugayo. Igihe cy’isukurwa kirageze ndetse cyaratangiye kuko kugeza ubu mufite intambara nyinshi mu mitima yanyu, hari intambara ya bucece, benshi bari kwikubira ntibashaka gusangira n’abandi. 

Benshi bakomeje kugambanira bagenzi babo babashyirisha ahantu habi cyane, bababeshyera ibyo batahagazeho. Benshi bakomeje kurohwa mu buroko, abandi bakomeje guhunga igihugu, ari mwebwe bahunga mwebwe bayobozi bakuru. 

Igihe rero kirageze umwana wanjye agiye guhorera abana be. Naravuze, naravuze, naravuze, nyamara musa n’abari mu bihe bya nyuma. Mubimenye urugogwe rugiye kubikubita hejuru, imvura y’amahindu nyinshi igiye kubanyagira kandi ibi mbabwira bizarokoka bake kubera kwanga kumva kwanyu kw’Abanyarwanda. 

Bana banjye, murarangaye mwibereye mu tuntu n’utundi muri mu mitungo gusa, iyo mitungo mukangisha si iyanyu mugiye kuyibura muyibona, kuko ufite amaso arareba. Abandi bari bayifite. Uko bayibuze rero ni ko namwe mugomba kuyibura. Igihe kirageze rero cyo kuyamburwa kuko nakomeje kubabwira uko bwije n’uko bukeye ngo musangire n’abandi mukomeza kuntera utwatsi. Ibyo bintu rero mukangisha mukomeza kurundarunda si ibyanyu. Uwumva yumve kandi asubize amaso inyuma, arebe aho yavuye n’uko yari ameze. Ibi mbabwira rero ni ko bimeze nta gisigaye. Bana banjye ishyamba si ryeru. 

BY.: Karame Mama! 

B.M.: Bana banjye, benshi mwibaza ko nta gishya mbabwira ni uko n’igishaje ntarabona cyera imbuto. Koko kandi bana banjye nta gishya muzabona kitanditse mu gitabo gitagatifu. Mba mbasubiriramo, n’abadasoma icyo gitabo bafate mu mutwe bashyire kuri roho, aho kugira ngo roho yicwe n’isari. 

BY.: Isari ni igiki Mama? 

B.M: Ni inzara. Namwe rero bana banjye, sinshaka ko mwicwa n’inzara kandi mudufite. 

Bana banjye, iyo nje mba mbakumbuye, iyo nje mba mbashaka, iyo nje muba munkeneye. Niyo mpamvu mbasaba kujya musaba, kuko muzahabwa. Mujye mushakashaka kugira ngo muronke, kuko nta wicara ngo ibyo kurya bimwizanire atagiye kubishaka. Bana banjye, ndabasaba ngo ibyo muhabwa ntibigapfe ubusa. Za noveni mukora ntizikabapfire ubusa, mujye musubira inyuma muti: ese ibyo twasabye twarabibonye? 

Mubaze umutima-nama, mubaze rya sengesho rivuye ku mutima. 

BY.: Karame, Mama! 

B.M.: Bana banjye, aho muri hose mwongere musubiremo muti: turaje Mama! Kuko iyo umuntu aje kubasura aza afite urukundo. Iyo umuntu aje, aza asanganirwa afite n’umusanganira. Ni yo mpamvu kuvuga ngo ndaje, ese koko turaje? Ese koko turagenda? Niba tubitekereza se, tugenda dusanga nde? Ese uwo dusanga turamureba, tukamwumva mu mitima yacu? Ese muramwemerera agatahamo?

Bana banjye, ndashaka kubabwira ko iyo ubwiye mugenzi wawe, uti: ndaje, ni ukumuteguza. Niba muje nimusukure imitima, muze mumusanganira aba abasanze. Kandi urukundo aba arirwo ruba rwinshi. 

Mwana wanjye! 

BY.: Karame Mama, vuga umuja wawe arakumva! 

R/ Funguro duhawe rihoraho, 
mpamba y’abasanga Nyagasani 
Nanjye ndaguhawe ngo uze umvune 
Mu rugamba ndwana nje nkugana. 

B.M: Bana banjye rero mu gihe mwakira umubiri w’umwana wanjye muge muyiririmba. 
Mujye musengana umutima ukunda kandi woroshya. 
Bana banjye, igihe cyose mujye muhora murangamiye Imana. 
Bana banjye, mujye mwumvisha umutima,amatwi yumva byinshi. 

Bana banjye, uyu munsi mbahaye Roho Mutagatifu Umuhoza, roho Mutagatifu umurikira imitima yanyu, roho w’ubuhanga, Roho w’ubujyanama n’ubudacogora ariko cyane cyane w’ubushishozi. 

Bana banjye nkunda, uyu munsi ndabashakaho amagambo yubaka kuko Shitani zitera ubwoba ariko Imana ikadutera imbaraga. Guhera ubu rero, ntihakagire ikibatera ubwoba, ntihakagire ikibakanga kuko muri mu nzira yo kuyisanga. 

Bana banjye rero nimurangamire Imana, bana banjye, ntimukinube, bana banjye mujye mushakisha mu mitima yanyu, ahari urwango habeho ikiza, ahari inzangano habe urukundo. 

Bana banjye iyo abana bava indi imwe, birinda amacakubiri, ahubwo batahiriza umugozi umwe. 

Bana banjye, ndabasabye; ndabasabye, uko muhuriye hamwe mujye mwuzuzanya. 

Bana banjye, nimwunge ubumwe nta buryarya , nimukundane nk’uko mukundwa. Nimutange nk’uko muhabwa. 

Bana banjye, Imana uko idukunda nituyikunde, uko idukoresha nituyikorere, uko dushakashaka nituyisange, ariko cyane cyane dukorere mu ugushaka kwayo. 

Bana banjye, ndabakunda, nimuce bugufi mushimire Imana yo ibagejeje aya magingo. Nimuce bugufi musenge mushishoze, mugendere mu kuri, mutange icyo mufite bivuye ku mutima, mudategereza ko kizabagarukira . 

Bana banjye, musubize amaso inyuma murebe imyaka ishize turi kumwe uko ingana maze mushime muvuga muti: Mana shimwa. Bana banjye, ibyo muhabwa, ibyo mwumva, ibyo mubwirwa mujye mubishakashakira mu mitima yanyu, kuko kenshi biba birimo icyo mushaka “ni urukundo”, mwimike urukundo. 

Mwimike gutabarana, mwimike gusabana ndetse no gusangira uduke mufite, kuko urukundo ntirujya ruba rukeya. 

Bana banjye, hari abatotezwa kubera ukuri, hari abatotezwa kubera ijambo ry’Imana, hari abatotezwa n’ibindi byo ku mpande, ni byindhi rero abana banjye bazira, ariko muhumure ibyo byose muri gupfa mugiye kubibura mubireba kuko ntacyo mutazi, ntacyo mutabwiwe. Muratunguwe, amazi yarenze inkombe kuko hari byinshi mugiye kubazwa. 

Umwana wanjye agiye kubereka ko ari we Mwami w’isi n’ijuru. Hari abavuga ngo ndi umugore nk’abandi. Abo baribeshya cyane kuko sintana n’umwana wanjye, n’ubu turi kumwe. 

Yezu nawe aba araje, aransuhuza, ati: 

NY.: Uraho mwana wanjye! 

BY.: Uraho Papa! 

NY.: Nsuhuriza abana banjye, uti mugire amahoro, mugire amahoro. Bana banjye, sinshaka imitima yuzuye inzangano, nshaka imitima yuzuye urukundo. nta macakubiri nshaka mu gihugu cyanjye. Nshaka gukiza wowe wapfukiranywe, nshaka kuguha amahoro, kunda bose kuko umuvandimwe wawe si uwo muva indi imwe gusa. 

Bana banjye, mukundane kuko mwese muri mu ishusho ry’Imana. Bana banjye, ni jye wabiremeye, ni jye wabitoreye, nshaka ko munkorera aho muri hose. Bana banjye kuki mwigira ba “Nyirandabizi”. Kuki mwigira akaraha kajya he? Ndashaka gukiza ingo zitameze neza, ngiye gutera amahoro mu bana banjye bayabuze, ndashaka gukiza imitima yapfukiranywe iri mu mibabaro. 

None rero bana banje, uyu munsi mbasabye kugira umutima utuza kandi woroshya, wishimana n’abishimye, ubabarana n’abababara, utishima ku wundi ngo jye ndi uyu, n’uyu wereka kandi mugenzi wawe urukundo. uyu munsi mbabwiye ayo magambo mbereka ko uru Rwanda ndwicayemo ari urwange. 

Bana banjye, uyu munsi wa none mbaraze urukundo bamwe n’abandi, kandi murutere n’ahandi hose. Uyu munsi ni jye ubatumiye namwe muntumikire, benshi nabo bavome ku isoko muvomaho. 

Erega bana banjye, ndabakunda, ariko mwe ntimubimenya ngo mumenye urukundo mbafitiye. Bana banjye, abafite roho mbi ngiye kubaha Roho Mutagatifu ariko si mwese, ni abumva ibyo tubabwira kandi bakabishyira mu bikorwa. Abagendera mu bibi byose ntibumve ibyo tubabwira, bafite ingorane cyane. 

Bana banjye, gukiza abarwayi, mwihangane cyane, kuko mfite ibintu byinshi bimbabaje cyane hirya no hino muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda. 

Umwana wanjye nabahaye muramugerageza mushaka kumunaniza, muramugerageza mwirirwa mumuvuga uko atari, iyo mumubonyeho akantu gatoya muvuza induru mukavuga ibidahari. 

Bana banjye, mubimenye naramusize, mureke rero gutoteza uwasizwe kandi iyo akosheje ndamwihanira, mureke rero amagambo. Ikindi kandi bana banjye, mubimenye ingabire afite irakomeye cyane, yahawe ingabire yo gukiza abarwayi kuko ingabire afite n’ubwo atayikoresha cyane agitinya, niwe uyifite muri kino gihugu nta wundi ndetse no mu byo mwegeranye kuko uwayihawe mbere ye ari inyuma y’igihugu. 

Mubimenye rero ko ingabire afite ari umwihariko, mureke rero kumutoteza ngo mumubabaze, kuko umubyeyi wanjye yamuhaye amavuta yo gukiza abarwayi; kandi nanjye kuyamuha byanyuzeho, kandi uje amugana yizeye arakira. Kandi kugeza ubu n’ubwo mutabyemera hamaze gukira abantu benshi b’ingeri zose, kandi kugeza ubu amavuta umubyeyi wanjye yamuhaye arahari ntarakama kuko hari abana banjye benshi bakeneye gusigwa. 

Bana banjye, nabahaye amata meza y’ikivuguto muti ntituyashaka, ngo turishakira vino isharira. Nyamara bana b’Abanyarwanda, ntabwo muzi ikirezi mwambaye. Abanyarwanda murakunzwe ariko ntimubimenya. Iyo aba mwari mubizi, mwakwibaza impamvu nza kubasura jye n’umubyeyi wanjye. Bana banjye, ndabaha ntimwakire, n’ibyo mwakiriye na byo ntimumenya gushimira. 

Bana banjye, simvuze byinshi nkuko umubyeyi wanjye yabibabwiye kandi ntacyo mutazi, uzi kureba narebe aho ibintu bigeze, kandi ashishoze. 

Bana banjye, ndagiye nzagaruka ubutaha. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. 

Mbahaye umugisha ku izina ry’Imana Data, na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. 

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire