Bikira Mariya udusabire

Bikira Mariya udusabire

mars 2012


UBUTUMWA BW'UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO TARIKI YA 13/03/2012

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza ati :

 

Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo.

 

Nti : uraho Mama ! Mwana wanjye umeze ute ? Mama meze neza gahoro nawe urabibona imibabaro ni myinshi mu mubiri wanjye, sinsinzira imbeho yo kw'isima irandembeje ariko Mama sininuba kuko ntacyo nagabanuraho, narabyemeye. 

Mwana wanjye ntacyo utazi ibyo byose uri guhura nabyo byose warabibwiwe ko uzababara ukababarira benshi kuri ino si ntacyo utazi byose warabibwiwe, none rero mwana wanjye komeza ubabare ubabarira benshi kuko iyo mibabaro ufite n'ibyaha byinshi by'abantu benshi uriguhongerera cyane cyane abanyarwanda.

 

Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose uti : nimugire amahoro ! Nimugire amahoro ! Nimugire amahoro ! urukundo rwanjye rubasakaremo bana banjye. 

Uyu munsi wa none ndababaye cyane mbabajwe cyane n'abana banjye benshi bakomeje kwisuka mu byaha kandi babibona babwire uti : Nababwiye kenshi mwanga kumva ariko noneho mugiye kubibona ;

 

Mwana wanjye, mbwirira abo bakomeje kurundarunda imitungo banyunyuza imitsi ya bagenzi babo uti : Mubirundarunde ariko si ibyanyu. Mugiye kubibura mubireba.

 

Mwana wanjye, ongera umbwirire abana banjye bose ntawe urobanuye uti : Uyu munsi bana banjye nkunda, uyu munsi wa none mundangamire njye Mama wanyu wajyanwe mu Ijuru ubu nkaba nkikijwe n'urugaga rw'Abamalayika, ubu baransingiza ubudatuza kandi barampa icyubahiro kinkwiye ubu nkaba ndi Umwamikazi w'Ijuru n'isi. 

Nicaranye n'Umwana wanjye Yezu Kristu akaba yaranyakiranye urukundo rwinshi rukwiye Umubyeyi mwana wanjye, ongera umbwirira abana banjye bose bumva uti : Nimurusheho kumvira Kiliziya kandi mubwire abandi impuhwe zanjye rero ngo abenshi murashaka ibitangaza kandi ibitangaza muri kumwe nabyo mbibereka buri gihe ntimubyemera bana banjye nkunda. 

Uyu munsi wa none ndashaka imitima isukuye kandi igira impuhwe, sinshaka imitima yuzuye ubwirasi, sinshaka imitima ica imanza z'amahugu.

 

Bana banjye, nimukundane, mukunde bagenzi banyu mudahuje ukwemera, bana banjye ufite umutima usukuye niwe uzajya mu Bwami bw'Ijuru.

 

Bana banjye, Ijuru rirakomeye kuryinjiramo kuko ritazinjirwamo n'ubonetse wese.

Bana banjye, nimureke kwiyemera, mwiyoroshye mu mitima yanyu, nimugirirane impuhwe mugirirane imishyikirano nabo mudahuje ukwemera, mureke kuvuga ngo njye ndi uyu n'uyu nimworoherane, mwihanganirane mugire ituze mu mitima yanyu mureke kuryana kuko mwese muri abana banjye. 

Bana banjye nimusenge musengane ituze kuko aricyo cya mbere mbifuzaho.  

 

Bana banjye, rero nimwunge ubumwe kandi mumenye ko umwanzi yinjiye hose no muri Kiliziya yinjiyemo kugira ngo ateze akaduruvayo.

 

Mwana wanjye, ongera umbwirire abana banjye bose uti : Ndababaye, ndababaye cyane mbabajwe cyane ko nta muntu n'umwe witaye ku butumwa bwanjye benshi mukomeje kwanga ibyo mbabwira ariko mugiye gushima mubibonye bana banjye. 

Ndabona benshi mushishikajwe n'imitungo mufite ; muririrwa munyunyuza imitsi ya bagenzi banyu nyamara bana banjye mpora mbibabwira mushaka byinshi si ibyanyu ntimuzabitunga.

 

Nyamara bana banjye ndabona benshi ntimwitaye ku butumwa tubagezaho bw'Ijuru ; abandi ndabona mukomeje inzira yagihogera izabarimbura.

 

Bana banjye, ndababwira ukuri ko ibihe bibi bibugarije kandi ko igihano Imana yabateganirije kegereje kandi vuba ariko benshi ntimubibona, none rero bana banjye ndasaba abantu bose kwisubiraho kuko igihe ari iki nta kindi mutegereje. 

Ibihe bibi mubirimo byaratangiye bana banjye nimwisubireho bidatinze mugarukire Imana, nimwicuze, nimwicuze inzira zikigerwa.

 

Bana banjye, nimuhinduke kuko ibikomeye biraje kandi bizarokoka bakeya.

 

Bana banjye, uyu munsi wa none ndabona abenshi mufite ukwemera guke ntimwihana, nuvuze ngo arihannye n'ibyanyirarureshwa. Abantu benshi badohotse ntibakundana, nta migenzo myiza bafite ahubwo bibereye mu ngeso mbi gusa barica amategeko y'Imana uko bishakiye, nyamara bana banjye mushatse mwakumva ibyo mbabwira inzira zikigerwa.

 

Bana banjye, nkomeza kubabwira njye n'Umwana wanjye wo mw'Ijuru ndabona mukomeje kumbabaza cyane none rero bana banjye niba mutisubiyeho ngo mugarukire Imana ngo musenge mubikuye ku mutima, mugiye kugubwaho n'ishyano.

 

Urugogwe rugiye kubikubita hejuru kubera kutumva kwanyu kw'abanyarwanda.

 

Mwana wanjye, ongera ubambwirire uti : Nakomeje kubatumaho kenshi mwanga kwisubiraho, mwanga kwihana ibyaha byanyu none igihe kirageze ni iki nta kindi kugira ngo benshi mubazwe ibyo mwanze kumva.

 

Bana banjye, rero nimusenge mwihane mwicuze. Mwihane ibyaha byanyu kugira ngo igihugu cyanyu gihinduke nibura hagire uwarokoka.

 

Bana banjye, ndabona ikwirakwizwa ry'ubugome rikomeje kwiyongera rirerekanwa ku mugaragaro nkaho ari ikiza gifite agaciro berekana. 


Ndabasaba mwese aho muri hose kumpa imitima yanyu kugira ngo mumfashe guhongerera ibyaha byanyu.

 

Bana banjye, nimusenge cyane kugira ngo nkumire ikibi kidakwira hose. Ndabasaba kwigomwa cyane cyane muri kino gisibo. Muce bugufi musenge kugira ngo mugire amahoro.

 

Ndabasaba kuvuga Rozari buri munsi kuko Rozari ari isengesho nkunda cyane, kuko iyo murivuga ndishima cyane ndetse n'Ijuru ryose ririshima.

 

Mwana wanjye nawe icyo ngusaba ni ugupfukama ugasenga usabira benshi kuri ino si, cyane cyane urubyiruko n'abarwayi ibyo ndabigushinze kandi ukomeze undangamire Njye n'Umwana wanjye, kandi ukomeze wihanganire byinshi nakubwiye kandi igihe cyose ntacyo uzamburana. Kandi uramenye ntukinubire ububabare ufite kuko ni wo musaraba wawe, kandi nubabara hari roho nyinshi z'abana banjye ziba ziri gukira cyane cyane izanteye umugongo. 

Komeza undangamire Njye n'Umwana wanjye wiyegurire Imana yonyine, kugira ngo wakirane umutima mwiza ububabare bwose ugenda uhura nabwo uhongerera ibyo byose by'abakomeza kuntera umugongo Njye n'Umwana wanjye, batatwumva na mba kugira ngo bahinduke, kandi kugira ngo uheshe umutima wanjye utagira inenge icyubahiro.

 

Mwana wanjye, ongera umbwirire abana banjye bose uti : ndabasaba kuvuga Rozari buri munsi kugira ngo igihugu cyanyu gihinduke, kugira ngo kigire amahoro, kugira ngo na roho nyinshi zirokoke.

 

Bana banjye, nimurangamire Ijuru mureke kutubabaza mwite ku butumwa tubagezaho. 

Mureke kwiyemera kuko kwiyemera kwanyu ntikuzasiba kubakururira amakuba.

 

Bana banjye, rero inama nabagira nimufate amashapure yanyu murwanye umwanzi wanyu shitani, kuko ubu yakwiriye hose nimumurwanye muvuga isengesho risendereye umutima wanjye.

 

Muvuga Rozari Ntagatifu buri munsi ariko bana banjye kuki mundambirwa ntarabarambirwa ni ukubera iki ?

 

Kuki mukunda ibintu kurusha isengesho.

 

Bana banjye, niba nta nyota mumfitiye namwe ndaza kubihorera kuko ibyo mbasaba nta na kimwe murumva. Nkaho mwacishije make murasakuza kurusha amasandi, kandi mukunda iby'isi kuruta uko munkunda. Kandi mukiyibagiza ko mbafatiye runini, nkaho mwacishije make mugatega amatwi ibyo dukomeza kubabwira, ahubwo mwibereye mu tuntu n'utundi .

 

Bana banjye, ndabasabye ntimugakunde ibintu kuko ibintu ntakamaro birashira ibindi bikaza. Gusenga rero nicyo cyangombwa ariko ndabona mwibereye mu bintu gusa. 

BY: Mama urambwiye ngo dukunda ibintu ?

 

Yee, mukunda ibintu kurusha uko mukunda ubuzima bwanyu.

 

Nyamara bana banjye ibyo mukangisha ni twe twabibahaye ariko ntabwo mubishimira, aho kubishimira muririrwa munyaganwa mu mitungo, ese bana banjye mwagaye iki cyangwa mwashimye iki ? Nkubu mbabajije igisubizo mwampa ikihe ?

 

Nyamara bana banjye ubabwiye aruta ubagayiyemo.

 

Hari ukugaya agaceceka, hari n'ukugaya akakubwira, se ko umwana wanjye yagize inyota ninde wamuhaye amazi yo kunywa? se ko yari afite inzara ni nde wamuhaye icyo kurya ? Ariko Njye buri munsi ndabibahatira, nyamara nisubiye ntimwakongera no kwishima nkuko mumeze.

 

Bana banjye, muzirikane ko umwana wanjye yakoze ibitangaza ariko ntibamwere. Ese icyo umwana w'umuntu yakora ku isi bakemera cyaza cyihuse ?

 

Bana banjye uyu munsi mwese abumva ibyo mbabwira, nimurambure ibiganza byanyu buri muntu ahereze ibye byose kandi asabe icyo ashaka. 


BY: Mama urampe kugukunda kurushaho kandi unkomeze igihe cyose. 

Bana banjye uyu munsi mbahaye ubutwari, mbahaye ubudacogora n'ubusabane ku Mana.

 

BY: Murakoze ! Maman. 

Bana banjye hari abafite ibibazo mu miryango yabo, 
hari abafite kutumvikana barashakanye, 
hari abafite kutumvikana n'abana babyaye, 
hari abafite umuryango munini ariko buri muntu wese aba ukwe, 
hari abafite imiryango yatewe n'amashitani, kandi batemera badasenga batemera Imana, abo bose igihe kirageze ngo abumvise ibyo twavuze byose kandi bakabishyira mu bikorwa ngo basubizwe.

 

Bana banjye nimugerageze kwivura mugerageze kwivuza narababwiye nti : Kugira ngo bakuvure, nuko ubanza ukivura ku giti cyawe, ukabanza mbese ugasobanukirwa neza n'uburwayi urwaye, icyo gihe ukuvuye urakira niyo wemeye kwivuza, cyane cyane ndabwira mwebwe abana batoya kuko ngiye kubasaba mumbabarire munyemerere kuko nanjye nimunsaba nzabaha. 

Ndabasaba byibura buri munsi kuvuga Ndakuramutsa Mariya 10 muzikuye ku mutima. Muri gusenga musabira ababyeyi banyu, musabira n'abandi bose batemera. Mubikore kuko isengesho ryanyu ndaryumva iyo murivuga ringeraho ndabinginze.

 

Ndakuramutsa Mariya icumi zizaba zihagije izindi nzajya nzishyiriraho bana banjye. Narabakunze ndabatora ndabatuma, bamwe bakomeje guseta ibirenge, ariko hari abakomeje kuntumikira.

 

Bana banjye kugeza ubu igihugu nticyanyakiriye uko bikwiye, kandi byari ngombwa kuko ngituyemo Njye n'Umwana wanjye, mureke kunyakira ariko Umwana wanjye yaragihawe tukirimo tukicayemo, kandi u Rwanda ni agahugu dukunda, bana banjye rero igihe kirageze, kugirango mubazwe byinshi mwanze kumva bana banjye. 

Nimureke kumbabaza bana banjye, hari byinshi bikomeje kumbabaza, abantu baragambanirana, hirya no hino baricana, ibyo byose biriho mubimenye mubirimo byaratangiye, muri mu bihe bya nyuma bana banjye.

 

Intango imaze kuzura irasendeye, kandi igiye gusandara ; aho bigeze nta garuriro.

 

Bana banjye, uyu munsi nabaganirije cyane, kandi mfite akazi kenshi, nimuzirikane ibyo nababwiye, kuko muri ibyo byose nababwiye, urukundo kwicisha bugufi, gusabana no gufashanya bamwe n'abandi, mudakeneye ishimwe ry'isi, mukamenya kandi kwiyegeranya mukiyunga, mukamenya kubaka umurimo w'Imana aho kuwusenya.

 

Bana banjye, ndagiye nzagaruka ubutaha.

 

Bana banjye, ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze.

 

Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi, uyu munsi sinavuga ko mbasezeyeho kandi duhorana buri gihe cyose. Mbahaye umugisha ! 

Kw'Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ! Amina.

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 1/3/2012

Nyagasani Yezu yaje ababaye cyane,ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugeranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza ati :

 

- Uraho Byishimo mwana wanjye ?

 

- Nti: uraho Papa? 

- Mwana wanjye umeze ute ?

 

- Papa, meze neza gahoro nawe urabubona, imibabaro ni myinshi cyane mu mubiri wanjye, sinsinzira; ariko Papa, ntacyo imibabaro intwaye kandi mwarabinsezeranyije ko ngomba kubabara kandi nkababarira benshi kuri ino si, kandi sininuba habe na gato, kandi ntawakwinubira icyo mumuhaye .

 

Papa,ndabizi kuko hari igihe tuzirikana imibababaro, nanjye iyo niherereye ndayizirikana. Papa , rero uyu munsi nimwe nishyize mu biganza byanyu, munkoreshe icyo mushaka, gusa ni uko mbabaye, ariko ntabwo ari cyane uretse ko utari kumwe nawe ntacyo yakwimarira. 

Byishimo mwana wanjye uramenye ntugatinye kuvuga ibyo nkubwiye cyangwa ibyo wabonye, jya ubivuga uko mbikubwiye, ntukagire na kimwe ugabanuraho kuko mba mbikubwiye kugirango abana banjye bamenye ko ndikumwe nabo kandi iyo ubibabwiye barushaho kwisubiraho kuko hari byinshi bakora bibagusha mu cyaha batabizi kandi batagombaga kubigwamo. 

Erega bana banjye ndabakunda kandi nzahorana namwe sinzabatererana bana banjye. 

Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye ntawe urobanuye, uti nimugire amahoro, nimugire amahoro, nimugire amahoro.

 

Bana banjye ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane. Mbabajwe cyane n'abana banjye bakomeje kugwa mu cyaha kandi bakibona. Benshi bakomeje gutwarwa n'iby'isi. Bakomeje kunyunyuza imitsi ya bagenzi babo, benshi bakomeje kurya abo bayobora; mwana wanjye bambwirire uti igihe kirageze ngo mubibazwe. 

Muravuga ngo mu Rwanda ni amahoro. Ntayo, ubu hari intambara ya bucece cya gihe kibi nababwiye mwakigezemo ni iki murimo. Abana banjye hirya no hino baricwa n'inzara, nongere mbisubiremo igihe kirageze kugirango umuntu abazwe ibyo yanze kumva n'ibyo yanze gukora. 

Ese bana banjye, mugeze he ra? 

Ko mbona benshi mukomeje kwirangarira,gusenga kwanyu mukabikora mutazi ibyo mukora ibyo aribyo; ejo ntuzavuge ngo ndi umwana mu ngoma y'ijuru,kuko mwabwiwe byinshi ariko mwanze kumva ibyo tubabwira. Igihe kirageze rero abadukoreye by'ukuri bahabwe ingororano yabo. 

Bana banjye,ndababwiye kugirango igihe cyose musenge kuko mutazi umunsi n'igihe.Ndababona aho muri hose,ibyo mukora byose ntimukinubire umusaraba mufite kuko uzankurikira wese azahura n'ibigeragezo kandi igihe cyose akaba afite umusaraba adashobora kwinubira. 

Bana banjye , aho muri hose mubyo mukora byose mujye mumenya kuzirikana kuko akenshi mukunze kurangara,ari mu masengesho,ari no mu bindi byose mukora.Bana banjye,nongere mbabwire,ntimwibwire ko nzongera kwivuguruza kubyo naba narababwiye,igihe gishize ni kirekire ndi kumwa namwe,nyamara ndabona nta na kimwe kiriyongera. 

Bana banjye nimusabe muzahabwa,mukomange muzakingurirwa,mushakashake muzaronka.Ariko bana banjye muranga mukumva mugifite umwanya.Ariko bana banjye,hari igihe muzifuza kumva ntawe ubabwira.Ntimugirengo igihe cyose tuzahorana,nyamara hari igihe nzabasezera nkagenda,kandi bamwe bazibagirwa ibyo nababwiye;abafite Roho Mutagatifu bazabwibuka. 

Bana banjye,koko mwakumvishe tukiri kumwe ntarabarekura?None se bana banjye ko nabatumyeho kenshi mukanga kumva muragirango ngire nte?Nyamara uwashaka yasubiza amaso inyuma akareba aho ibintu bigeze maze agashishoza.Bana banjye mureke gukorera ku bwoba kuko nukorera kubwoba nta nakimweuzageraho,nta na kimwe uzatoramo. 

Mwana wanjye urabona uko mbabaye kubera abanyarwanda benshi bagiye kugwa mu rwobo?Ukuntu nabakunze ariko baranze barananiye.Bana banjye,uyu munsi kuwa gatanu ni umunsi w'ububabare bwanjye,ariko noneho 

bibaye akarusho kubera abanyarwanda kandi sibwo bwa mbere ubu butumwa nabukunyuzaho,none ngutegetse kuvuga ishapure y'ububabare inshuro eshatu,gukora inzira y'umusaraba ukabisozesha ishapule y'impuhwe z'Imana kugirango umfashe kuririra u Rwanda.

 

Si wowe gusa, n'abandi bose bumva ibyo mvuga ndabibasabye,bambwirire uti utazahitanwa n'amahindu azahitanwa n'umuvu; utazahitanwa n'inkangu, azahitanwa n'amasasu cyangwa umuyaga  ibyo bihano byose murabiteganyierijwe.

 

Ndabibabwiye mubimenye kandi byaratangiye, kandi mumenye ko igihe mukirimo. Mwana wanjye bambwirire ngo ndababaye, ndababaye cyane. Mwana wanjye babwire ko mbabaye,babwire ko igihe kigeze kugirango umuntu abazwe ibyo yanze kumva. 

Byishimo mwana wanjye, sengera u Rwanda, mfasha kuririra u Rwanda kuko uburakari bw'Imana bugiye kurwisukaho. Nguyu wa munsi nababwiye ubaguye gitumo.

 

Muri gushaka amafaranga ,ariko muri kwiruka inyuma y'ibintu mutazatunga! Ndabirimbuye namwe ntabasize,ngiye kubibasira namwe ntabasize.Mwana wanjye kandi ubu butumwa bugeze ka banyarwanda bose ndetse n'abari hanze ,ari uwakiriye cyangwa utarakiriye bose burabareba apfa kuba ari umunyarwada . 

Ntutinye kandi kubutanga ,ndashaka ko bose babumenya ,kandi nshaka ko hatazagira utungurwa ngo ntacyo yamenye,n'utazabwakira nawe azabe yarabimenye.

 

Bambwirire ko ibi byose muri gupfa ndabirimbuye namwe ntabasize.Nguyu wamusi nababwiye ubaguye gutumo,urugogwe rugiye kubikubita hejuru muri gushaka amafaranga.Murayashaka se amaze iki ko ubu amenshi yarangije guhinduka aya shitani,n'uyatunze nawe ntacyo amumariye . 

Bana banjye urukundo mbakunda nirwo rutumye mbereka ko mbabaye kugirango mwisubireho,nibura hagire urokoka. Mbatangarije ibi rero kuberako mbakunda.

 

Bana banjye nibenshi batakira ibi mvuga kandi mbabwira kubera amaraha barimo,ngiye kubereka ko arinjye utanga umunezero.

 

Mwana wanjye mbwirira abakiriye uti ni mwebwe mutumye ntangaza ibi kugirango icyago cyitabagwa gitumo,kugirango ejo mutavuga ngo nyacyo twamenye.Mwana wanjye ongera umbwirire abana banjye ko mbabaye, ngiye kubamanuriraho amahindu ,kandi ibi mvuga ntagihe mubitegereje byaratangiye ,bimwe 

mwamaze kubibona .Igihe murimo ni iki rero ntakindi mutegereje uwumva arumve.Mwana wanjye wabonye uko meze uyu munsi ,ubutaha uburakari buzaba busumba ubw'uyu munsi nkweretse,kandi mwana wanjye ngusabye ko utazongera kuvuga ngo ni mbababarire kandi namwe mutambabarira.Aho nahereye mbinginga ni kera, bara imyaka maze mu gihugu cyanyu ntegereje uguhinduka kwanyu ariko noneko ndabahebye,reka ibyahanuwe bisohore. 

Mwana wanjye soma Mt 1: 21-23 .

 

Bana banjye mwakumviye nka Yozefu Imana yabujije kwegera umugeni we yasabye ,yakoye arabyemera.

 

None abanyarwanda ndabatumaho intumwa n'abahanuzi ,niba mutazumvishe mugashaka kuzica mugihugu, n'utakiriye yakwicecekera akareka ubugambanyi.

 

Bansezerereho ubambwirire uti uwemeye inama z'umwami wanyu nanjye mwufurije ihirwe risesuye no gutunga igihugu ho umunani, kandi mbifurije kuzashyikirana nanjye mubuhe bishya no mu Rwanda rushya nagabiwe n'umwami wanyu I Nyanza, yararuntuye ndwicayemo njye n'umubyeyi wanjye.

 

Abanyarwanda ntimuzi ikirezi, mwambaye, iyaba mwari mukizi muwakumvise ibyo mbabwira mukisubiraho,abanyarwabda murananiye, dore igihe naherye mbabwira ko mbakunda na mwe mukangaragaruza komuzi kwangana, aho kumpa urukundo ahubwo mukansubiza ko mutegereje impuhwe zanjye.

 

None se nzagira impuhwe ngeze he? Ntamitungo yanyu mbasaba ni mumpe urukundo rwanyu gusa . Umunyarwanda yise umwana we ngo mpore ndengane! Ni ko se abanyarwanda murandenganyiriza iki?

 

Hashize igihe kirekire mundenganya ni yo mpamvu nsanze uyu munsi ari ngombwa kubibutsa isezerano nagiranye n'umwami wanyu i Nyanza, kuko igihe kirageze ngo umugambi wuzuzwe. mbabwiye ibyo uwumva yumve utumvise nawe ni akazi ke ntacyo azireguza k'umunsi w'urubanza.

 

Ibikomeye biraje birabugarije kandi bibaguye gitumo mwibereye mubyisi. Uwumva yumve kandi agire icyo avanamo akigire icye.Mbabwiye ibyo ubundi mwishungurire. 


Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. 

Mbahaye umugisha ki izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina.

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 1/3/2012

Nyagasani Yezu yaje ababaye cyane,ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugeranya narwo, nuko aranyitegereza aransuhuza ati :uraho Byishimo mwana wanjye ?Nti:uraho Papa? 

Mwana wanjyeumeze ute ?Papa,meze neza gahoro nawe urabubona,imibabaro ni myinshi cyane mu mubiri wanjye,sinsinzira;ariko Papa,ntacyo imibabaro intwaye kandi mwarabinsezeranyije ko ngomba kubabara kandi nkababarira benshi kuri ino si, kandi sininuba habe na gato,kandi ntawakwinubira icyo mumuhaye .Papa,ndabizi kuko hari igihe tuzirikana imibababaro,nanjye iyo niherereye ndayizirikana.Papa ,rero uyu munsi nimwe nishyize mu biganza byanyu,munkoreshe icyo mushaka ,gusa ni uko mbabaye,ariko ntabwo ari cyane uretse ko utari kumwe nawe ntacyo yakwimarira. 

Byishimo mwana wanjye uramenye ntugatinye kuvuga ibyo nkubwiye cyangwa ibyo wabonye,jya ubivuga uko mbikubwiye,ntukagire na kimwe ugabanuraho kuko mba mbikubwiye kugirango abana banjye bamenye ko ndikumwe nabo kandi iyo ubibabwiye barushaho kwisubiraho kuko hari byinshi bakora bibagusha mu cyaha batabizi kandi batagombaga kubigwamo. 

Erega bana banjye ndabakunda kandi nzahorana namwe sinzabatererana bana banjye. 

Mwana wanjye,ongera unsuhurize abana banjye ntawe urobanuye,uti nimugire amahoro,nimugire amahoro,nimugire amahoro.Bana banjye ndababaye,ndababaye,ndababaye cyane.Mbabajwe cyane n’abana banjye bakomeje kugwa mu cyaha kandi bakibona.Benshi bakomeje gutwarwa n’iby’isi,bakomeje kunyunyuza imitsi ya bagenzi babo,benshi bakomeje kurya abo bayobora;mwana wanjye bambwirire uti igihe kirageze ngo mubibazwe. 

Muravuga ngo mu Rwanda ni amahoro.Ntayo ,ubu hari intambara ya bucece cya gihe kibi nababwiye mwakigezemo ni iki murimo.Abana banjye hirya no hino baricwa n’inzara,nongere mbisubiremo igihe kirageze kugirango umuntu abazwe ibyo yanze kumva n’ibyo yanze gukora. 

Ese bana banjye,mugeze he ra? 

Ko mbona benshi mukomeje kwirangarira,gusenga kwanyu mukabikora mutazi ibyo mukora ibyo aribyo;ejo ntuzavuge ngo ndi umwana mu ngoma y’ijuru,kuko mwabwiwe byinshi ariko mwanze kumva ibyo tubabwira.Igihe kirageze rero abadukoreye by’ukuri bahabwe ingororano yabo. 

Bana banjye,ndababwiye kugirango igihe cyose musenge kuko mutazi umunsi n’igihe.Ndababona aho muri hose,ibyo mukora byose ntimukinubire umusaraba mufite kuko uzankurikira wese azahura n’ibigeragezo kandi igihe cyose akaba afite umusaraba adashobora kwinubira. 

Bana banjye , aho muri hose mubyo mukora byose mujye mumenya kuzirikana kuko akenshi mukunze kurangara,ari mu masengesho,ari no mu bindi byose mukora.Bana banjye,nongere mbabwire,ntimwibwire ko nzongera kwivuguruza kubyo naba narababwiye,igihe gishize ni kirekire ndi kumwa namwe,nyamara ndabona nta na kimwe kiriyongera. 

Bana banjye nimusabe muzahabwa,mukomange muzakingurirwa,mushakashake muzaronka.Ariko bana banjye muranga mukumva mugifite umwanya.Ariko bana banjye,hari igihe muzifuza kumva ntawe ubabwira.Ntimugirengo igihe cyose tuzahorana,nyamara hari igihe nzabasezera nkagenda,kandi bamwe bazibagirwa ibyo nababwiye;abafite Roho Mutagatifu bazabwibuka. 

Bana banjye,koko mwakumvishe tukiri kumwe ntarabarekura?None se bana banjye ko nabatumyeho kenshi mukanga kumva muragirango ngire nte?Nyamara uwashaka yasubiza amaso inyuma akareba aho ibintu bigeze maze agashishoza.Bana banjye mureke gukorera ku bwoba kuko nukorera kubwoba nta nakimweuzageraho,nta na kimwe uzatoramo. 

Mwana wanjye urabona uko mbabaye kubera abanyarwanda benshi bagiye kugwa mu rwobo?Ukuntu nabakunze ariko baranze barananiye.Bana banjye,uyu munsi kuwa gatanu ni umunsi w’ububabare bwanjye,ariko noneho 

bibaye akarusho kubera abanyarwanda kandi sibwo bwa mbere ubu butumwa nabukunyuzaho,none ngutegetse kuvuga ishapure y’ububabare inshuro eshatu,gukora inzira y’umusaraba ukabisozesha ishapule y’impuhwe z’Imana kugirango umfashe kuririra u Rwanda.Si wowe gusa, n’abandi bose bumva ibyo mvuga ndabibasabye,bambwirire uti “utazahitanwa n’amahindu azahitanwa n’umuvu;utazahitanwa n’inkangu,azahitanwa n’amasasu cyangwaq umuyaga”,ibyo bihano byose murabiteganyierijwe.Ndabibabwiye mubimenye kandi byaratangiye, kandi mumenye ko igihe mukirimo.Mwana wanjye bambwirire ngo ndababaye,ndababaye cyane.Mwana wanjye babwire ko mbabaye,babwire ko igihe kigeze kugirango umuntu abazwe ibyo yanze kumva. 

Byishimo mwana wanjye,sengera u Rwanda,mfasha kuririra u Rwanda kuko uburakari bw’Imana bugiye kurwisukaho.Nguyu wa munsi nababwiye ubaguye gitumo.Muri gushaka amafaranga ,ariko muri kwiruka inyuma y’ibintu mutazatunga! Ndabirimbuye namwe ntabasize,ngiye kubibasira namwe ntabasize.Mwana wanjye kandi ubu butumwa bugeze ka banyarwanda bose ndetse n’abari hanze ,ari uwakiriye cyangwa utarakiriye bose burabareba apfa kuba ari umunyarwada . 

Ntutinye kandi kubutanga ,ndashaka ko bose babumenya ,kandi nshaka ko hatazagira utungurwa ngo ntacyo yamenye,n’utazabwakira nawe azabe yarabimenye.Bambwirire ko ibi byose muri gupfa ndabirimbuye namwe ntabasize.Nguyu wamusi nababwiye ubaguye gutumo,urugogwe rugiye kubikubita hejuru muri gushaka amafaranga.Murayashaka se amaze iki ko ubu amenshi yarangije guhinduka aya shitani,n’uyatunze nawe ntacyo amumariye . 

Bana banjye urukundo mbakunda nirwo rutumye mbereka ko mbabaye kugirango mwisubireho,nibura hagire urokoka.Mbatangarije ibi rero kuberako mbakunda.Bana banjye nibenshi batakira ibi mvuga kandi mbabwira kubera amaraha barimo,ngiye kubereka ko arinjye utanga umunezero.Mwana wanjye mbwirira abakiriye uti ni mwebwe mutumye ntangaza ibi kugirango icyago cyitabagwa gitumo,kugirango ejo mutavuga ngo nyacyo twamenye.Mwana wanjye ongera umbwirire abana banjye ko mbabaye,ngiye kubamanuriraho amahindu ,kandi ibi mvuga ntagihe mubitegereje byaratangiye ,bimwe 

mwamaze kubibona .Igihe murimo ni iki rero ntakindi mutegereje uwumva arumve.Mwana wanjye wabonye uko meze uyu munsi ,ubutaha uburakari buzaba busumba ubw’uyu munsi nkweretse,kandi mwana wanjye ngusabye ko utazongera kuvuga ngo ni mbababarire kandi namwe mutambabarira.Aho nahereye mbinginga ni kera,bara imyaka maze mu gihugu cyanyu ntegereje uguhinduka kwanyu ariko noneko ndabahebye,reka ibyahanuwe bisohore. 

Mwana wanjye soma Mt 1: 21-23 .Bana banjye mwakumviye nka Yozefu Imana yabujije kwegera umugeni we yasabye ,yakoye arabyemera.None abanyarwanda ndabatumaho intumwa n’abahanuzi ,niba mutazumvishe mugashaka kuzica mugihugu,n’utakiriye yakwicecekera akareka ubugambanyi.Bansezerereho ubambwirire uti uwemeye inama z’umwami wanyu nanjye mwufurije ihirwe risesuye no gutunga igihugu ho umunani,kandi mbifurije kuzashyikirana nanjye mubuhe bishya no mu Rwanda rushya nagabiwe n’umwami wanyu I Nyanza,yararuntuye ndwicayemo njye n’umubyeyi wanjye.Abanyarwanda ntimuzi ikirezi ,mwambaye,iyaba mwari mukizi muwakumvise ibyo mbabwira mukisubiraho,abanyarwabda murananiye,dore igihe naherye mbabwira ko mbakunda na mwe mukangaragaruza komuzi kwangana,aho kumpa urukundo ahubwo mukansubiza ko mutegereje impuhwe zanjye.None se nzagira impuhwe ngeze he?Ntamitungo yanyu mbasaba ni mumpe urukundo rwanyu gusa .Umunyarwanda yise umwana we ngo mpore ndengane! Ni ko se abanyarwanda murandenganyiriza iki? Hashize igihe kirekire mundenganya ni yo mpamvu nsanze uyu munsi ari ngombwa kubibutsa isezerano nagiranye n’umwami wanyu i Nyanza,kuko igihe kirageze ngo umugambi wuzuzwe.mbabwiye ibyo uwumva yumve utumvise nawe ni akazi ke ntacyo azireguza k’umunsi w’urubanza.Ibikomeye biraje birabugarije kandi bibaguye gitumo mwibereye mubyisi.Uwumva yumve kandi agire icyo avanamo akigire icye.Mbabwiye ibyo ubundi mwishungurire. 

Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. 

Mbahaye umugisha ki izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina. 

 

Forum Hiwit


28/05/2013
0 Poster un commentaire