Ibihe bya nyuma

Ibihe bya nyuma

Ubutumwa Umubyeyi Bikira Mariya yahaye Byishimo ku tariki ya 28/11/2012.

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza aransuhuza ati: 

Bikira Mariya: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo. 

Byishimo : Uraho mama. 

Bikira Mariya: Mwana wanjye umeze ute? 

Byishimo : Mama meze neza gahoro nawe urabibona,imibabaro ikomeje kuba myinshi mu mubiri wanjye, ingendo mukomeje kunkoresha ni nyinshi sinkiruhuka, ariko mama narabyemeye. Mama uyu munsi wa none vuga icyo ushaka umuja wawe ndumva. 

Bikira Mariya: Mwana wanjye nsuhuriza abana banjye bose uti; nimugire amahoro urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye ndababaye,ndababaye,ndababaye cyane, mbabajwe na kino gihugu n’abanyarwanda nakunze none mukaba mugiye kurimbuka kubera kutumva kwanyu, kandi narababwiye kuva kera. 

Bana banjye nabatumyeho intumwa n’abahanuzi ntimwabumva, nanjye ubwanjye nakomeje kubibwirira ntimwanyumva none kababayeho. Ntacyo twababwiye kitagomba gusohora,kandi ufite amaso yo kureba narebe aho ibintu bigeze maze ashishoze. Igihugu cyose kirugarijwe, impande zose ubu shitani iri gukorera ku mugaragaro. 

Mwana wanjye ongera ubabwirire uti; uwanze kumva ntiyanze no kubona, ibi byose kandi biri guterwa n’abayobozi banyu biy’isi, bavuga ngo turusha abandi amaboko; bambwirire uti muroshye abandi mu rwobo ariko mutisize,ibyo byose biri guterwa n’inda nini zabo bayobozi banyu. 

Mwana wanjye babwirire uti; u Rwanda rwicayemo njye n’umwana wanjye tugiye kurwisukurira. Igihe rero kirageze cyo guhana no guhemba. Mwana wanjye bwirira abana banjye bose uti; umwana wanjye arababaye,arababaye,arababaye cyane, ababajwe na kino gihugu n’abanyarwanda yakunze none bakaba bagiye gutsebwaho; nanjye ubwanjye ndabona amazi yabarenganye inkombe, igihugu cyose kiragoswe impande zose. 

Byishimo : Mama ko mbona unyereka amaraso menshi impande zose. 

Bikira Mariya : Mwana wanjye uyu munsi ibi nkweretse niko bigiye kumera kandi si kera, ibi ubona nkweretse bigiye gutangira kandi byaratangiye kandi ntagaruriro; nongere mbabwire umwana wanze kumva ntiyanze no kubona. Bana banjye ishyamba si ryeru urugogwe rugiye kubikuta hejuru muri gushaka amafaranga, murarundarunda byinshi ariko si ibyanyu, ntabyo muzatunga. 

Nababwiye byinshi ntacyo mutabwiwe, noneho rero mureke ibyavuzwe bisohore. Ufite amaso yo kurora narebe aho ibintu bigeze maze ashishoze. Ndababaye,ndababaye,ndababaye cyane, mbabajwe n’abana banjye benshi bagiye gutsebwaho kubera kurangara kwabo bibera mu byiy’isi. 

Ariko bana banjye muhumure unkunda njye n’umwana wanjye azarokoka,ukomeje kunyiyambaza wese nzamurinda ntacyo azaba, mugeze mu bihe bibi bikomeye, birabugarije byabihe bibi nababwiye mubirimo. 

Uwicuza yicuze, mwihane ibyaha byanyu, kuko ibyavuzwe byose bigiye gusohora, birujujwe nta akadomo na kamwe kagabanutseho. Bana banjye b’abanyarwanda murugarijwe, impande zose z’igihugu muragoswe,shitani yinjiye impande zose z’igihugu ,iri gukorera kumugaragaro ndetse no mu igihugu rwagati, aho bigeze rero kuva uyu munsi ntagaruriro,ntagaruriro,ntagaruriro, amazi yarangije kurenga inkombe kubera kutumva kwanyu kw’abanyarwanda. Mbisubiyemo abayobozi benshi mwaruswe n’inda nini zanyu murarya abo muyobora,ari naho ibi byose byose bihera. 

Bana banjye ibi byose bigiye kuba biraterwa namwe bayobozi bakuru, mbisubiyemo mvugiye ku mugaragaro, ndabibabwiye,ndabibabwiye, nimushaka mwunamure icumu, muce bugufi kandi mumenye ko ibikorwa byose mba mbibona kandi mumenyeko ntaho mugomba kunyihisha. 

Nababwiye ko intambara ikomeye iri mu mitima yanyu niko bimeze, bana banjye mbisubiyemo murarundarunda byinshi ariko si ibyanyu, ntabyo muzatunga kuko umwana wanjye arabirimbuye namwe atabasize, ariko abanyizera njye n’umwana wanjye abo nzabarinda ntacyo bazaba. Bana banjye ibikomeye biraje kandi bizarokoka bacye kubera kutumva kwanyu. 

Mwana wanjye ongera ubwirire abana banjye bose, batuye isi yose cyane cyane abatuye kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda, babwirire uti; isi mutuye mwayihinduye umwanda, amategeko Imana yabahaye ntimukiyitaho namba, none hagati aha mugiye kubona ishyano kandi bigiye guhera mu Rwanda kandi byaratangiye ntabwo bizasubira inyuma, ndabibabwiye,ndabibabwiye,uwumva yumve cyangwa yirorerere, kandi ufite amaso yo kurora narebe aho ibintu bigeze maze ashishoze. Mbisubiyemo ubu shitani iri gukorera ku mugaragaro, ubu niyo iri kwitegekera isi iratuma abantu benshi bangana,ubuyobozi bwinshi buri mu maboko ya shitani,abantu benshi bataye ukwemera ntibumva ibyo tubabwira. 

Bana banjye ndababaye,ndababaye, ndababaye cyane, mbabajwe cyane nuko nta muntu numwe witaye ku butumwa bw’ijuru. Umwana wanjye arababaye kugeza ubu agiye guhana no guhemba, agiye guhana abantu bose batigeze bamwumvira na rimwe, abamwumviye kandi bakaba indahemuka bazarokoka, uyu munsi rero nkaba nsabye buri muntu wese kugarukira umwana wanjye vuba. 

Mwana wanjye babwirire uti; ndabona abantu benshi bashishikajwe n’inzira zinyuranye ntibitaye ku butumwa bw’ijuru, abandi bakomeje inzira ya gihogera izabarimbura. Bana banjye ndababwira ukuri ibihano Imana yateganyije biregereje kandi byaratangiye, abantu benshi bagiye gushira. 

Mwana wanjye ndababaye, ndababaye, mbabajwe nuko byinshi nakubwiye bitumvishwe, kugeza ubu ibihugu bimwe bigiye gusibanganaho kubera kutumva kw’abayobozi babyo. Mwana wanjye ongera ubwirire abana b’abanyarwanda uti; mugiye guhura n’ibyago bikomeye cyane, kuva uyu munsi ni mwicuze ni mwicuze ni mwicuze inzira zikigerwa,musenge musenge nibura hazagira urokoka. 

Mwicuze ,mwicuze kugira ngo isi ihinduke, kandi bana banjye ibyo twababwiye byose nta na kimwe kitagomba gusohora. 

Byishimo : None se Mama dukore iki kugira ngo ibi byose mukomeje kunyereka bitatwuzuriraho. 

Bikira Mariya : Ni ugupfukama mugasenga, mugasaba ingabire z’Imana kugirango nibura hagire urokoka, kandi bana banjye nimubona bibaye muzirinde gusohoka mu mazu yanyu kuko shitani izaba ibategereje, muzafate amashapule yanyu kuko nzaba mbarinze; abanjye bose nzaba mbari hafi icyo gihe, bana banjye ntimuzagire uwo mukingurira, ndabibabwiye kuko izaba ari shitani izaba ibakinguza, uzaba ari ahandi nawe azagume aho ari, ikindi mbabwiye uyu munsi, abeza banyiyambaje njye n’umwana wanjye nibo batazagwa mu biganza bya shitani muri ibi byago bya rurangiza bigiye kubagwirira. 

Kugirango rero mwitegure, kandi muzashobore kuba mu barokotse, ngiye kubaha ibimenyetso kandi mwatangiye kubibona, muzumva intambara hirya no hino ku mipaka y’igihugu cyanyu,imiyaga izahuhera hirya no hino,inkangu hirya no hino, amazu amwe namwe agende, inzangano hirya no hino, igihe gito cyane igihugu kigiye guhungabana, kandi ibyo nubwo mbibabwiye mwatangiye kubibona ntacyo mushigaje, narabibabwiye rero ibihe bikomeye mwabyinjiyemo, mu birimo. 

Bana banjye nimugendere munzira zo kwitsinda no kwicuza ibyaha byanyu, ndabasaba kuburyo bwumwihariko kugira ngo mubashe kwigomwa no gutsinda irari ry’umubiri wanyu, kugirango mubeshyuze ikinyoma cyakwiriye hose kugirango kiyobye benshi mu bana banjye, bashakira umunezero mu bintu no gushimisha imibiri yabo; benshi muri bo bariye ibiryo birimo uburozi buturuka ku busambanyi no kubiyobyabwenge, itangaza makuru riyobya abantu na za cinema poronogarafi biramunga bikababaza nk’igisebe cy’umufunzo kinuka. 

Uburyo bwo gutumanaho bwabaye uburyo buhumanya imitima, ikwirakwizwa ry’ubugome n’icyaha burerekanwa ku mugaragaro nkaho ari ikiza gifitiye abantu agaciro; niyo mpamvu mbasaba bana banjye nihitiyemo kandi mwanyiyegure kumpa ingufu nyinshi zo guhongerera zipfasha kubaka urukundo, gukumira ikibi mbuza ikibi gukwira, ndabasaba gusiba kuburyo bw’umubiri kugirango mubashe gutsinda irari ry’umubiri ririho ryo gushimisha imibiri yanyu. 

Mwana ongera ubwirire abana banjye bose uti; umwana wanjye arababaye,arababaye,arababaye cyane ababajwe cyane n’abana be benshi bakomejwe kurigiswa, bakomeje kwicwa n’inzara, babwirire uti; uyu munsi wa none ndareba uyu murwa wanyu nkarira adakama. Kigali we,Kigali we,Kigali we uragowe, bana banjye babanyakigali muramenye ntimuzantekerereze ibyo ntavuze, iyo mutugerekeye turababara cyane. Mbisubiyemo ndareba uyu murwa wanyu nkarira adakama,ndareba uko ugiye kurimbuka ntihasigare ibuye rigeretse ku rindi bikambabaza cyane. 

Babwirire ngo nibasome iyimukamisiri 7,4. Mwana wanjye bwirira abanyakigali uti; uwanze kumva ntiyanze no kubona,niyo mpamvu nkomeza kubabwira uko bwije nuko bukeye mbibutsa isezerano umwana wanjye yagiranye namwe.

 

Mwana wanjye ongera ubabwirire uti; icyago kirabagwiririye kandi kibaguye gitumo muri gushaka amafaranga, amafaranga niyo mwagize Imana yanyu. Bana banjye murarundarunda byinshi ariko si ibyanyu, ndabasaba urukundo ruranga abana b’imana. 

Mwana wanjye uravuga ngo ndababaye, umwana wanjye ntatana n’umusaraba, umwana wanjye apfana amagambo menshi kumutima we, umwana wanjye atwara umusaraba yishimye, umwana wanjye iby’isi abibonamo ubusa.

 

Mwana wanjye ongera ugire abana banjye bose inama ntawe urobanuye kuko barambabaje cyane, babwirire uti; umwana wanjye arababaye , koko mwakwitaye kucyo abasaba maze icyago kikabaca kure nibura hakagira urokoka, babwirire uti; mbabwiye ibyo ibindi nzabibabwira ubutaha kandi mumenye ko amazi yarenze inkombe kandi mumenye ko igihe kigeze.

 

Bana banjye ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze,ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi uyu munsi wa none mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi. Ngaho murakoze murakagire Imana.

 

Forum Hiwit29/05/2013
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 12 autres membres