Ibihe bya nyuma

Ibihe bya nyuma

2010


UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/12/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi ntabona icyo ndugereranya na rwo nuko aranyitegereza aransuhuza, ati: 

B.M: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura na byo. 
BY : Uraho mama. 
B.M : Mwana wanjye umeze ute? 
BY : Maman meze neza gahoro nawe urabibona. Mfite imibabaro myinshi mu mubiri wanjye. 
B.M : Mwana wanjye ni ukwemera ukababara kuko iyo mibabaro ufite ni ibyaha byinshi uri guhongerera bikomeje gukorerwa hirya no hino muri kino gihugu cyanyu uri guhongerera. 

BY: Mama, murakoze ariko mbere yo kugira icyo tukubwira ubanze utubabarire ibicumuro byacu, ubanze uturuhure imitima iremereye, ubanze ushyitse imitima ya benshi mu nda. 

B.M: Bana banjye, ndabinginze ntimukabike inzika kuko inzika ikubuza gushishoza ,kuko inzika ikubuza kubona ukuri nk'uko umwana wanjye yavuze ati, bababarire ntibazi icyo bakora. Namwe rero bana banjye ndabasaba ngo mujye mwibuka kubabarira no gusaba imbabaz. 

BY : Ariko Mama, uragira ngo biroroshye, kubera ko turi abantu kandi tukaba n'abanyantege nkeya ibyo byose biranga bikatuganza n'iyo ugerageje uhura n'umuntu akagusubiza inyuma bikakunanira kwigomwa. None rero uyu munsi tubasabye imbaraga kugira ngo tujye dushobora kwihanganirana no kwitsinda mu magambo. 

B.M: Bana banjye ndababwira ko unkurikiye wes,e agakurikira umwana wanjye, wemera kandi wicuza ahura n'ibigeragezo byinshi, ahura n'ibitotezo ariko abakurura ntibitangire amarembo ahora afunguye ntimuzifuze ibyo kuko igihe bizafungirwa nibyo bibi. Mujye mwishimira kubabarana n'umwana wanjye, mwishimire guhura n'ibibazo mukamenya no kubyihanganira, mukishimira kandi kumenya kubitura. 

BY : Mama, umuntu yibereye hano iwanyu ntabwo yasubira ku isi. Jyewe buri gihe mba numva nshaka kwijyanira na mwe ariko rimwe na rimwe nakumva ingoma ivuze nkumva nirengagije yenda ububabare mwampaye cyangwa umusaraba ariko ntabwo byoroshye. Mama, abantu b'iwanyu bameze nk'indabo z'iwacu. Mama barahwereye umenya iwanyu mutagira umukozi wo kuzivomerera zose n'uko akenshi mumbwira ngo turi kumwe ngo ni indabo ndi kureba kandi nagera aho nari ndi ngasanga hari abantu. Mama, ni byinshi ntabwo nabona aho mbihera. Mubanze muruhure umutima wanjye kugira ngo bigabanuke. 

B.M : Bana banjye mbabwire icyo mwese mubona kandi muzi, ntawe urwanya ikitabaho. 

BY : Mama, ntabwo numvise neza icyo mushaka kuvuga. 

B.M : Bana banjye ndashaka kubabwira ko hagize abaza batanga amafaranga, abaza batanga akazi, abaza bakora ibitangaza bitandukanye ko nta n’umwe wasigara kandi ko mwabyemera kurusha uko mwemera icyo muzi. Byatuma mwirengagiza ibyo mwabonye. Ndagira ngo mbabwire ko harwanwa igihari, iyo nta gihari abantu batakibona. Bana banjye, ntawe usiga umugisha muhaye ngo awusange ahandi, ntawifuza kandi icyo yahawe akakigaya ngo hagire ukimwongerera, ahorana inzara n'inyota. Umunyabukorikori yirutse ku bimusiga yihisha ibimubona yihishurira ibyapfuye. 

BY: Mama, uyu munsi wawe mfite ibintu byinshi byo kuvuga ariko sinzi aho nabihera, nta n'ubwo mbona uko nabivuga ariko nshimishijwe nuko mbabonye, nshimishijwe nuko mwibutse twebwe abanyabyaha. Mama, abantu benshi barantuma ngo bifuza kubabona n'amaso yabo. Jyewe ndabasubiza ngo zinzi niba ari neza cyangwa ari nabi ariko ndavuga nti jyewe uwo nkunda ajye abemera ariko ntakababone, nibyo mbasubiza. 

B.M: Bana banjye ntimukumve icyo mbabwiye ngo mugisige aho mwacyumviye, nuhura n'umuntu utumvise ngo umusobanurire ibitari byo ngo abyemere. Muririnde impaka zijyana mu cyaha. 

BY : Mama, murakoze, ndagushimiye n'umutima wanjye wose ariko nubwo ngushimira ndagushimira mbabaye ariko nanishimye. Na none nshimishwa cyane nuko utankojeje isoni. Nshimishwa nuko iyo untumye ahantu uhansanga, ibyo byose rero bikanyereka ko turi kumwe koko, kuko ibyo uvuze byose byuzuzwa, nta gihe na kimwe uravuga uti kuri iyi saha turi buhure ngo ntakubona, uko ubimbwiye niko byuzuzwa. 

B.M : Bana banjye, uwo ntuma muha ibigeragezo koko ariko muha no kubishobora, nkamuha no kubyakira, ntabwo byoroshye nta n'ubwo mbatumye ngo mubyongere ariko nabwo ni biza azabyakira. 

BY: Mama, wakomeje kumbwira ko udatandukana n'umwana wawe, umbwira ko tugomba gusenyera umugozi umwe, tugomba kuba mu gishura cyawe. Ariko Mama, wanyeretse byinshi, indabo zawe ninzireba ntugende hari ibintu byinshi nshaka kukubwira. Iwanyu haba akazi kenshi nta bakozi mugira, ni uko indabo zanyu ziba zicucitse umuntu yaza kubatashya ngo azivomere akananirwa cyane. 

B.M: Bana banjye nongere mbasubiriremo, nkomeje kuza kubasura mbakunze hano mu Rwanda rwanyu nkoresheje umwana wanjye mbatumaho.Mbaha amavuta cyane cyane yo kubuhagira, cyane cyane yo kubakiza indwara zose ariko mungerekeraho ibyo mushaka. Mwivugira uko mubonye ariko ntibibuza ikiri cyo kuba cyo, ikiri ukuri kuba ukuri n'ikinyoma kuba cyo. 

Mwana wanjye, komeza unsuhurize abana banjye bose, ari abari hano mu Rwanda ndetse n'ab'isi yose, uti mwese ndabaramukije. Nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye, ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane.

 

Mbabajwe cyane na kino gihugu n'Abanyarwanda mwanze guhinduka none kababayeho, ibyo nabasabye mwanze kubimpa ahubwo mwibereye mu mitungo gusa. Mwibereye mu tuntu n'utundi.

Bana banjye, nabasabye Rozari ariko mwarayinyimye, ese murayinyimira iki ra? Bana banjye, ndabasabye ngo muyivuge kuko Rozari niyo gakiza kanyu, niyo buhungiro bwanyu.

 

Bana banjye, uyu munsi nje kubasura mukiri ku isi ariko nifuza no kuzabana namwe mu ngoma y'ijuru, nifuza no kuzabana namwe hafi y'umwana wanjye. Mbisubiyemo, hari impamvu mbivuze.

 

Bana banjye, nimushishoze mube inyaryenge. 

Bana banjye, ndabakunda ndabakunda, ndabakunda, jye nawe turi abana b'Imana isumba byose, naje muri mwe. Aho muri hose muhoberane muhane amahoro muvuga kandi muti: turi abana b'Imana.

 

Bana banjye, sinifuza ko mugira amacakubiri, nifuza ko mugira urukundo ruranga abana b'Imana.

Nimusabirane mwunge ubumwe, nimukundane nimubabarirane, ikindi kandi bana banjye ndabasaba gukunda Kiliziya no kuyubaha icyo yanze ntimukagikore nta burenganzira mufite, ndabibasabye mujye muyubaha kandi cyane.

 

Ikindi kandi bana banjye, ndabasaba gushengerera igihe cyose kuko hari byinshi muronkamo, ikindi kandi bana banjye igihe mushengerera mupfukame, mupfukamire Yezu kuko muba muri kumwe mu isakaramentu ry'Ukaristiya, kuko ibyo mumubwira n'ibyo mumusaba aba abyumva byose. 

Bana banjye, ese ubundi muzi ko ibihano mwafatiwe byavuyeho, birahari kuko ntacyahindutse mushatse mwumve cyangwa mwirorerere ariko byanze bikunze muratunguwe kuko ishyamba si ryeru.

 

Bana banjye, mbisubiyemo ibikomeye biraje kandi birarokoka bakeya.

 

Bana banjye, mwumva ibyo mvuga kandi mwanyiyeguriye mwitonde kandi mureke kwirara kuko igisamagwe cyasamye gishaka abo kimira. Bana banjye, imvura y’amahindu ije kubanyagira kandi irarokoka bake kandi sibwo bwa mbere nabibabwira, ufite amaso yo kureba narebe aho ibintu bigeze maze ashishoze. 

Bana banjye, mbifurije kuzagira Umunsi Mukuru wa Noheli ariko muzarye muzirikana iminsi iri imbere kuko bamwe mushobora kubibura, ubwo ni ukubabwira ngo mube menge. Mbabwiye gutyo uwumva yumve. 

Bana banjye, ndagiye nzagaruka ubutaha ariko mugire icyo mwibwira, mumpe kuko nanjye iyo musabye mbaha. Bana banjye, muramenye sinzabe nyamwisiga ngo nisange kandi namwe ntimuzabe baburamwaje. Bana banjye, ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. Uyu munsi wa none mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi, ngaho murakoze murakagira Imana. 

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 19/11/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza aransuhuza, arambwira; ati 

B.M.: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura na byo! 

BY. : Uraho Mama 

B.M: Mwana wanjye umeze ute? 

BY: Maman meze neza gahoro nawe urabibona, imibabaro ni myinshi mu mubiri wanjye. 

B.M.: Mwana wanjye ihangane kuko uwanjye wese ahura n’imibabaro. Kandi iyo mibabaro ufite ni ibyaha byinshi by’abantu benshi uri guhongerera biri gukorerwa hirya no hino muri kino gihugu cyanyu. Ikindi kandi mwana wanjye uravuga ngo uratotezwa,ihangane kuko umwana wanjye wese aratotezwa. Mwana wanjye komera ku rugamba kuko ibikomeye niho mubigezemo. Ikindi kandi ujye umenya ko nkuri iruhande, sinzagutererana. 

BY: Karame Mama, vuga icyo ushaka umuja wawe ndakumva. 

B.M : Bana banjye ngarutse kubasura kuko mbakunda. Mwana wanjye ongera unsuhurize abana banjye bose, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye uyu munsi wa none ngarutse kubasura kubera ko ndi umubyeyi wanyu kandi ubakunda. Nkomeje kubaha ubutumwa n’impanuro kuko ndi umubyeyi ugira impuhwe, cyane cyane mwebwe abasonzeye ubutungane. 

BY: Ubwo nabonaga afite akantu kameze nk’agacupa, agafashe mu ntoki karimo urudodo, agacuritse hamanukamo igitonyanga arambwira, ati: Bana banjye niba mutisubiyeho, ndakirekura kandi kirabatwika. Ubwo nakomeje kumutakambira musaba imbabazi musaba ko yagihagarika, ko tugiye kwisubiraho. 

B.M : Bana banjye nagize impuhwe kera mwarananiye, none rero mwana wanjye ibi nkomeje kukwereka niko bigiye kumera. Bana banjye uzi ukuntu mwihindanyije? Uwabaha indorerwamo ngo mwirore, murebe uko musa, mwaduteye umugongo ntabwo tuzi ibyo murimo.

 

Mwatashywemo n'ubucogori, ntabwo tuzi ibyo murimo. Abenshi ndabona ari ba mayira abiri. Muririrwa mwubaka amazu, ese ra, muziko ayo mazu mwubaka muziko muzayabamo? Cyangwa muzi ko twabibagiwe?

 

Mubimenye kino gihe murimo, ni icyo guhana no guhemba. Niba mwumva mwumve kandi abafite amaso yo kureba murebe aho ibintu bigeze maze mushishoze, murebe ikibi n'icyiza.

 

Bana banjye dukomeje kubagenderera tubasaba ko mwahinduka mukava muri iyo sayo y’ibyaha murimo, mukomeje kwivurugutamo.

 

Bana banjye mumenye ko buri muntu wese agiye kubazwa ibyo yakoze. None bamwe rero mutangiye gutsindwa.

 

Bana banjye aho cya gitego ntikibinjiranye? Ko mbona mwabaye ba baterera iyo mwiyibagiza aho twabakuye? Nyamara urwishe ya nka ruracyayirimo! Kandi nababwiye menshi, ibyinshi murabyibonera. Bana banjye akarengane karacyari kenshi, ese iyo mutewe namwe 

muritera? Aha ndashaka kubabwira ko iyo mutwivumbuyeho mukitandukanya natwe njye n'umwana wanjye ntaho muba musigaye.

 

Bana banjye cyakora si mwese harimo abakigerageza, naho abandi mwarangije kurwicira. Nyamara bana banjye mwese mwari mukwiye gusubira ku isoko imwe cyangwa ku iriba rimwe. Kuko n'abagerageza nabo, bimwe barabyuzuza ibindi ntibabyuzuza, ariko niba nabo ntibatwibagirwa. 

Bana banjye ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane. Mbabajwe cyane na kino gihugu n'Abanyarwanda banze guhinduka none benshi bari kuganisha mu rwobo.

 

Bana banjye mwakwisubiyeho nibura hakagira urokoka! Ubu rero ndi kureba kino gihugu cyanyu nkarira adakama kuko ibikomeretsa umutima wanjye bikomeje kwiyongera hirya no hino muri kino gihugu cyanyu cy'u Rwanda.

 

Ariko kandi bana banjye, abanjye bumva ibyo mvuga, ibyo mbabwira kandi mukabishyira mu bikorwa abo nzabarinda muri kino gihe kibi kibugarije.

 

Bana banjye ibikomeye biraje kandi birarokoka bake, mubimenye kuko ntacyo ntababwiye, mubime

nye ishyamba si ryeru. Bana banjye nimwisubireho, musubire ku murongo, musubire uko mwari mumeze nka mbere nkibatumaho.

 

Mukomeze inshingano mwari mwarihaye, dore ko n'ahanini mu isengesho ryanyu mwasabaga kimwe kandi mukagihabwa uko mwagisabye. Kandi nawe mwana wanjye n'ubwo dukomeje kugutuma wabaye umwe nabo. Kuko ngutuma kenshi ugacika intege ubutumwa ntibubagereho. 

BY: Mama ngiye kwisubiraho 

B.M: Mwana wanjye nzakurebera kuri ubu nguhaye ko uzabusohoza vuba. 

BY: Mama nzagerageza n'ubwo ngeragezwa. 

B.M: Mwana wanjye ntihazagire ikintu kijya kigutera ubwoba, ningutuma ujye wihutira kujya aho ngutumye, usohoze ibyo ngutumye kuko mba nkuri iruhande jye n'umwana wanjye. Ese mwana wanjye ko mbona wubatse ukanyibagirwa kandi unkeneye? Kandi igihe cyose nza ngusanga . Jye uzanyubakira Chapelle ingana iki? 

BY: Mama byose ni mwe mubimpa, uko muzanshoboza nanjye niko nzagenza. 

B.M:Ahasigaye rero mwana wanjye, amamaza ubutumwa bwanjye, ubutange nk'uko mbuguhaye, ubutangire igihe naho ibindi uko ubyifuje bizakorwa. Mwana wanjye mbwirira abana banjye, uti: mwanze kumva, nababwiye mbare na mbariro mudutera utwatsi ntimukigenza uko dushaka, ibihe bihora bihinduka uko bwije n'uko bukeye, ese bana banjye ko mbona mumaze guta inshingano zanyu arizo twabahaye none ko ibikomeye bije, muzabyifatamo mute? Nyamara bana banjye, abwirwa benshi akumva beneyo. Niyo mpamvu tubasaba kwisubiraho kugira ngo mugaruke ku murongo, kandi mumenye ko tutigeze tubatererana. 

Bana banjye murugarijwe impande zose z'igihugu, ubu Shitani yabinjiyemo, mu gihugu cyose ubu iri gukorera ku mugaragararo. Bana banjye urugogwe rugiye kubikubita hejuru kandi narababwiye kuva kera, muratunguwe kandi ufite amaso yo kureba narebe aho ibihe bigeze maze ashishoze. Kandi umwana wanze kumva 

ntiyanze no kubona. Bana banjye twabarwaniriye intambara ikomeye, ntacyo mwatuburanye ariko ndabona abenshi mukomeje kudutera umugongo, mwibereye mu bidafite shinge, mwibereye mu mitungo gusa.

 

None bana banjye ndabasaba kwisubiraho kuko mbona mwataye inshingano zanyu. None se bana banjye ibyo mwiyemeje bibamariye iki? Ko tubahekesha umutwaro woroshye, buri wese ko tumuha umutwaro abashije, ntawe duha umutwaro umunaniza cyangwa mubiterwa n'uko mwari muri mu bibazo binyuranye? Nimugerageze kwibaza aho mwavuye n'aho mugana. Mumenye ko urugendo rukiri rurerure, ntaho muragera kuko umunsi ku munsi, mumenye ko mutazi igihe umwana w'umuntu azagarukira. 

Niyo mpamvu musabwa guhora mwiteguye amaza y'umwana w'umuntu . Kandi mwana wanjye ubambwirire, uti hari byinshi twabateguriye mutegereje, ibyo twari twarabateguriye mukiri na hariya habi, benshi twamaze kubibagezaho. Aha ndavuga ubuzima bwanyu, kandi abo mvuga muriyumva. Ariko se bana banjye ko muvuga ngo abacuranye ubusa bitana ibisambo, na n'ubu se iyo mvugo muracyayifite? Ahubwo n'abafite murirengagiza bagenzi banyu muri kumwe.

 

Hirya no hino murirengagiza inshingano twabahaye yo gusangira byose nk'abana b'Imana. Mumenye ko ku mukungu kwinjira mu ngoma y'Imana biraruhije, uretse ko mwebwe murengeje urugero. 

Bana banjye ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane, uwabereka uko mwasaga mbere tukibahuriza hamwe: mwari beza ariko ubu mwarihindanyije. Kandi bana banjye nimureba nabi, mugiye guhura n'akaga gakomeye cyane kuko mwisubiriye mu byo mwahozemo, ni yo mpamvu mukomeje kudutera umugongo. Birambabaza cyane kugeza ubwo umuntu asigaye aryama adakoze ikimenyetso cy'umusaraba! 

Bamwe ntibagira isoni zo gukora ku cyumweru. Kandi ari mwe twashimagizaga ko mwitwaraga neza uko bikwiye, none mwasubiye inyuma birengeje urugero. Rwose ndabasaba ngo mwisubireho kuko nanjye mwaransabye ndabaha n'ubu kandi ndacyabaha. None se iyo ni yo nyiturano munyituye? Mwakijije umubiri none mwaretse roho. Nimusigeho, nimugarukire aho kuko inzira murimo iri kugenda ibaganisha mu rwobo. 

Mwana wanjye rero nongere ngusubiriremo: komera ku ibanga ufite urikomereho kuko igihe cyo gusohora kirageze, ntucike intege kandi uko ngutumye ujye uhita untumikira, ubutumwa ubutange ntacyo ugabanuyeho nta n'icyo wogeyeho kuko hari abana banjye benshi bugirira akamaro, bakamenya aho bageze bagahinduka. 

Bana banjye ndababaye cyane ,mbabajwe n'abantu benshi banze guhinduka none bakaba bakomeje kugenda bagana mu rwobo. Bana banjye ibikomeye biraje kandi bizarokoka bakeya kandi sibwo bwa mbere nabibabwira, ntacyo mutazi. Muhore rero muri maso, muhore mwiteguye, simvuze umunsi cyangwa isaha cyangwa umunota ariko muratunguwe. Bana banjye reka mbacire umugani: Umuvumvu yagitse umuzinga usarurwa n'abandi.

 

Ibyo murundarunda ntabwo ari ibyanyu, nâ'abandi bari babifite. Bana banjye ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane, mbabajwe n'abana banjye benshi bakomeje kwicwa urwagashinyaguru, benshi bakomeje kurohwa mu buroko, abandi bakomeje kurigiswa abandi bakoje guhunga igihugu ari mwebwe bahunga, mwebwe bayobozi bakuru. 

Bana banjye, nabasabye gutanga imbabazi muranga murananira, mbasaba kunamura icumu muranga murananira bisa nk'aho mbabwiye ngo mukomereze aho. Nyamara bana banjye akebo ugereyemo mugenzi wawe ni ko nawe usubirizwamo. Igihe kirageze rero kungira ngo mporere abana banjye bari kurengana hirya no hino muri kino gihugu. 

Erega bana banjye, ntacyo ntavuze kitazasohora. Bana banjye naziye mwebwe, naziye mwebwe, naziye mwebwe Abanyarwanda kuko nabonaga hari icyo mukeneye. Bana banjye, imvura y'amahindu ije kubanyagira kandi izarokoka bake! Murumve namwe iyo mvura nkomeza kubabwira iyo ariyo. Bana banjye nongere mbisubiremo, ntacyo navuze kitazasohora. Byinshi byarasohoye hasigaye kimwe kandi gikomeye. 

Bana banjye bumva ibyo mvuga kandi bakabishyira mu bikorwa, ndabasaba kuvuga Rozali buri munsi, n'ishapule y'ububabare ku wa kabiri no kuwa gatanu, mubivuge mushyizeho umwete kuko ni byo bizabarokora muri bino bihe bibi bikomeye mugezemo. 

Bana banjy,e ngaho ndagiye nzagaruka ubutaha. Muramenye sinzabe Nyamwisiga ngo nisange kandi namwe ntimuzabe baburamwaje. 

Ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. Bana banjye uyu munsi wa none mbahaye inkunga yanjye y'umubyeyi kandi mbahaye umugisha.

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 09/10/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane, ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! BY. : Uraho Mama! B.M. :Mwana wanjye, umeze ute? BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona, ibigeragezo ni byinshi cyane. Ndatotezwa. B.M.: Mwana wanjye, ni ukwemera ukabyakira kandi uzarutsinda kuko nkuri iruhande, wikwinuba rero kuko ntacyo utazi. Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye, ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane. Mbabajwe cyane na kino gihugu cyanyu mwanze guhinduka, none kababayeho kandi narababwiye kuva kera. Benshi bagiye gutsembwaho kino gihe mugezemo nicyo guhana no guhemba. Bana banjye, ishyamba si ryeru, ikimbabaje rero, mbabajwe n’abana banjye bakomeje kurigiswa, abandi bakomeje gushyirwa mu buroko, abandi bakomeje guhunga igihugu ari mwebwe bahunga bayobozi bakuru. Bana banjye, ni kenshi nabasabye gutanga imbabazi muranga, mbasaba kunamura icumu muranga murananaira bisa nk’aho mbabwiye ngo nimukomereze aho. Nyamara bana banjye, ishyamba si ryeru, ibikomeye biraje kandi bizarokoka bakeye kugeza ubu ufite amaso yo kureba narebe aho ibintu bigeze maze ashishoze. Bana banjye, urugogwe rugiye kubikubita hejuru, amazi yarenze inkombe kandi narababwiye kuva mbere. Ntacyo navuze rero kitagomba kuzuzwa. Igihe kirageze ngo ibyo navuze byose bigaragare. bana banjye, muririrwa muririmba ngo hari amahoro, nta mahoro ahari, ufite amaso yo kureba narebe maze ashishoze. Bana banjye b’Abanyarwanda, imvura y’amahindu ije kubanyagira kandi irarokoka bakeya. BY.: Mama, iyo mvura y’amahindu mukomeje kumbwira ni imvura imeze ite rwose? 

B.M.: Mwana wanjye, nawe urambaza ngo ni imvura imeze ite? Hari icyo ye ntakwereka uko bwije n’uko bucyeye, hari icyo uyobewe? Bana banjye, nabasabye kwisubiraho muranga murananira none benshi mugiye kugwa mu rwobo. Bana banjye, ndareba kino gihug cyanyu nkarira adakama . bana banjye abantu benshi baratashye. Naravuze, naravuze, naravuze ariko noneho maze kunanirwa, nimureke rero ibyavuzwe byuzuzwe. Abantu benshi bataye ukwemera kwabo, benshi bibereye mu maraha abandi bibereye mu mitungo, mubirundarunde ariko si ibyanyu, ndabona abandi bibereye mu bigirwamana , mwibereye mu bidafite shinge, mwibereye mu ngeso mbi. Murica amategeko y’Imana uko mwishakiye, niyo mpamvu uyu munsi wa none nongeye kugaruka mbinginga mbasaba kwisubiraho nibura hagire urokoka kuko bya bihe bibi nababwiye mubigezemo kandi bizarokoka bakeya, kuko ibi mbabwiye nta gihe mubitegereje. Igihe ni iki nta kindi mubitegereje, simvuze umunsi, isaha cyangwa umunota ariko muratunguwe. Bana banjye, nimubona umuntu ukomeye w’umunyapolitiki uturutse hanze afunzwe muzitegure, muzamenye ko bya bihe bibi nababwiye bitangiye. Bigiye kuba kuko igihe kirageze. None rero bana banjye, nimutangire mwitegure nibura buri muntu agire icyo afite . Bana banjye, nimube inyaryenge kuko ibikomeye biraje. Mbisubiyemo, imvura nyinshi y’amahindu igiye kubanyagira kandi izarokoka bake. Mwana wanjye rero nawe komera ku ibanga ufite kuko igihe cyo gusohora kigeze. Ikindi kandi mwana wanjye, umwana wanjye ntatgana n’umusaraba. Umwana wanjye apfana amagambo menshi ku mutima we, umwana wanjye atwara umusaraba yishimye, umwana wanjye iby’isi abibonamo ubusa. None rero mwana wanjye, nibagutoteza uzajye ubyakira ushimire Imana. Ikindi kandi mwana wanjye ntucike intege kuko igihe cyose mba nkuri iruhande. BY.: Mama, nta kintu kikimbabaza cyane kuko ntacyo ntazi, ntacyo mutambwiye. B.M.: Bana banjye, uyu munsi buri muntu atekereze ku mutima we, maze ashyitse umutima hamwe maze avuge ikiri ku mutima we, ariko cyane cyane asaba yizeye kandi yumva ko icyo asaba gishoboka, ariko cyane cyane yicishije bugufi kugira ngo ashobore kwakira no kumva icyo ashobora kumva no kwakira icyo ari buhabwe. Bana banjye, mbabwiye ibyo kugira ngo igihe mupfukama musaba mujye mubasha kwicisha bugufi. Bana banjye, nimusabe kuko ndafite, mfite byinshi byo kubaha. Bana banjye, uyu munsi wa none ngarutse kubasura kuko mbakunda. Uyu munsi wa none sinababwira ko mbabaye cyangwa ko nishimye, sinababwira ko mbagaye kandi ndi umubyeyi. 

BY.: Karame, Mama, ngo urababaye? B.M: Bana banjye, ndababaye cyane, mbabajwe cyane n’uko ibyo twasezeranye nta gikorwa ahubwo mwibereye mu tuntu n’utundi, ahubwo mugaca intege n’abagombye kuzigira; ariko bana banjye, nubwo mvuze gutyo harimo abagerageza banyiyambaza muri Rozari yanjye uretse ko nabo harimo ba mayira abiri. Umukobwa aba umwe agatukisha bose. Uyu munsi ndashimira abana banjye bakomeje kunyiyambaza muri Rozari yanjye, abo rero muri bino bihe bibi bikomeye bibugarije, abo nzabarinda. Mwana wanjye, kandi unshimirire umwana wanjye wagize igitekerezo cyo gushima Imana ibyiza yamukoreye. Uzamumbwirire, uti aragushimiye n’umutima we wose kandi umunsi ujya gutegura ntabwo ari we wawuteguye nitwe twawiteguriye, ibyakozwe byose ni twe twabyiteguriye kandi uyu munsi ndashima n’abana banjye baje kugutera inkunga. Uyu munsi mwese mwihe amashyi n’impundu kuko murabikwiye. Bana banjye, ibikomeye biraje kandi bizarokoka bakeya kandi sibwo bwa mbere nabibabwira, ntacyo mutazi, ntacyo ntababwiye, ndi kubibasubiriramo uwumva yumve utumva nawe ni akazi ke ntacyo azireguza imbere y’Imana Data. Bana banjye, muratunguwe, urugogwe rugiye kubikubita hejuru muri gushaka amafaranga. Bana banjye ibimenyetso byinshi bihagije mwarabibonye ntacyo mutazi. Uzi gushishoza nashishoze arebe aho ibintu bigeze. Bana banjye, ibi nkomeje kubabwira niko bimeze nta gisigaye, mbisubiyemo abantu benshi baratashye. Bana banjye muhore muri maso, muhore mwiteguye, simvuze umunsi cyangwa isaha cyangwa umunota ariko muratunguwe. Bana banjye, mureke kwirukanka hirya no hino, munsabe mbahe kuko ndafite. Bana banjye, ntimukabibe imbuto mbi gusa zo gusebanya, mujye mwihanganira ikibi 1 mwishimire 3 byiza maze musibanganye ikibi kiba cyababangamiye. Bana banjye, imvura y’amahindu irabanyagiye kandi izarokoka bake. Murumve namwe iyo mvura y’amahindu iyo ariyo. Bana banjye, umwana wanjye arababaye, arababaye cyane. Ababajwe cyane na kino gihugu n’Abanyarwanda banze guhinduka none bakaba bagenda baganisha mu rwobo. Bana banjye, mushishikarire kuba umwe muri Kristu, mushishikarire kuba umwe muri Roho. Mushishikarire kubaka inkingi z’imitima yanyu. Bana banjye, mbibabwiye ndi umubyeyi wanyu kuko umubyeyi ababazwa nuko umwana we ahangayitse. Bana banjye, mwihangayikisha imitima yanyu kandi mumfite, kuko unkunda jye n’umwana wanjye, uwo ari kumwe nanjye. Bana banjye, ntabwo naziye Abanyarwanda gusa, naziye umwana wanjye aho ari hose. Bana banjye, mbisubiyemo muhore mwiteguye kuko bya bihe bibi nababwiye bibagezeho, ntacyo ntavuze rero niyo mpamvu uyu munsi wa none nongeye kubibutsa kugira ngo ndebe ko hari uwahinduka koko. Bana banjye ndabasaba kuvuga Rozari buri munsi n’ishapule y’ububabare kuwa 2 no kuwa 5 kuko izabatsindira Shitani. Bana banjye, abanyiyambaza muri Rozari yanjye rero, abo nzabatabara. Bana banjye, ibikomeretsa umutima wanjye bikomeje kwiyongera muri kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda. Mbisubiyemo, rero amazi agiye kurenga inkombe kandi narababwiye kuva kera. Bana banjye, nababwiye byinshi, bimwe mwarangije kubibona hasigaye kimwe gikomeye kandi kiraje. Bana banjye mwumva ibyo mvuga kandi mbabwira, muramenye sinzabe nyamwisiga ngo nisange kandi ntimuzabe baburamwaje. Bana banjye b’Abanyarwanda, ubu Shitani yabinjiyemo, ubu igihugu cyose yarangije kukigota, iri gukorera ku mugaragaro. Ikindi kandi bana banjye, ndabinginze ntimukabike inzika kuko inzika ikubuza gushishoza, kuko inzika ibabuza kubona ukuri nk’uko umwana wanjye yavuze, ati bababarire kuko batazi icyo bakora, namwe rero bana banjye ndabasaba kugira ngo mujye mwibuka kubabarira no gusaba imbabazi. BY.: Ariko se Mama, uragira ngo biroroshye! Twe turi abantu kandi tukaba n’abanyantege nkeya, ibyo byose biranga bikatuganza, n’iyo ugerageje ugahura n’umuntu akagusubiza inyuma bikakunanira kwigarura, none rero uyu munsi tubasabye imbaraga kugira ngo tujye dushobora kwihanganirana no kwitsinda mu magambo. 

B.M.: Bana banjye, nababwiye ko unkurikiye wese, agakurikira umwana wanjye, wemera kandi kwicisha bugufi, ahura n’ibigeragezo byinshi, ahura n’ibitotezo ariko abakura ntibitangire amarembo ahore afunguye. Ntimuzifuze ibyo kuko igihe bizafungirwa nibyo bibi. Mujye mwishimira kubabarana n’umwana wanjye, mwishimire guhura n’ibibazo kandi mwishimire kubyihanganira, kandi mwishimire kubitura. BY.: Ariko Mama, umuntu yibereye hano iwanyu ntacyo kwifuza gusubira ku isi, jye buri gihe mba numva nakwijyanira na mwe, ariko rimwe na rimwe nakumva ibyo navuze nkumva nirengagije yenda ububabare mwampaye cyangwa umusaraba, ariko ntabwo byoroshye. Mama, abantu b’iwacu bameze nk’indabo z’iwanyu, baba barahwereye. Umenya iwanyu batagira umukozi wo kuzivomerera zose n’uko kenshi murambirwa ngo turi kumwe ngo ni indabo ndikureba kandi nagera aho nari ndi ngasanga ni abantu, ni byinshi ntabwo nabona aho mbihera, mubanze muruhure umutima nanjye kugira ngo bigabanuke. B.M.: Bana banjye, mbabwiye icyo mwese mubona kandi muzi, ntawe urwanya ikitarwanyika. Ndashaka kongera kubabwira ko umwana wanjye murwanya siwe murwanya, ni jye kuko ni jye murwanya siwe murwanya, nijye kuko ni jye wamubateje kuko iyo akosheje ndamwihanira. Mwirinde rero guca imanza. Bana banjye, mugerageze kwivuza, mugerageze kwivuza narababwiye nti: kugira ngo bakuvure, ni uko ubanza ukivura ku giti cyawe ukabanza mbere ugasobanuza mbese ugasobanukirwa neza n’uburwayi urwaye, icyo gihe ukuvuye urakira, niyo wemeye kwivuza, bana banjye cyane cyane ndabwira mwebwe abana batoya kuko ngiye kubasaba mumbabarire munyemerere kuko nanjye nimunsaba nzabaha. Ndabasaba kugira ngo buri munsi muzajye muvuga byonyine Ndakuramutsa Mariya eshanu (5) muzikuye ku mutim, musenga musabira ababyeyi banyu, musabira n’abandi bose batemera kandi namwe mwisabira. Ndabinginze, Ndakuramutsa Mariya eshanu zizaba zihagije izindi eshanu nzazishyiriraho. BY.: Murakoze Mama. B.M.: Namwe babyeyi nakunze kuvuga nti sinzabe nyamwisiga ngo nisange cyangwa ngo mube baburamwaje, namwe babyeyi bavandimwe, nshuti bana banjye, ndabasaba kugira ngo mujye muvuga Ndakuramutsa Mariye icumi buri muntu yiherereye azikkuye ku mutima, abitekereje aho yaba ari hose, asenge abizirikana azi neza uwo abwira amwemera kandi amwizeye, nanjye nzamuvugira izindi icumi. Bana banjye, ndabasabye ntimukavuge ngo nta gishya kuko ndi kubibutsa, ntimugatekereze ibibanduza kuko mbibarinda. Ndabasabye nimutangire bundi busshya mube bashya, mukorere igihe kiri imbere, muzaba cyo. Mwoye gukorera uko muri ahubwo mukorere icyo muzaba cyo, ndabasabye kugir ango buri muntu yitegure akorere ubutagatifu. Yitegurire icyo azaba mu minsi iri imbere kuko ibyahise byarahise mubyibagirwe. Noneho atangire ashake ibishya byubaka kandi bifite akamaro. Bana banjye ndagiye nzagaruka ubutaha. Ngaho mubane nanjye, mugire amahor kandi mugwize andi. Bana banjye, uyu munsi wa none mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi. Ngaho murakoze murakagira Imana. 

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 20/08/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane, ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo! BY. : Uraho Mama! B.M. :Umeze ute mwana wanjye? BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona ingendo mukomeje kunkoresha ni nyinshi sinkiruhuka. B.M.: Mwana wanjye, ni ukwemera ukabyakira kuko warabibwiwe. Nakubwiye ko nzagutuma ahantu henshi none rero mwana wanjye wikwinuba kuko ntaho urageza, ndacyagutuma. BY.: Mama, sininuba ndabyemera. Mama ndi hano vuga icyo ushaka umugaragu wawe ndakumva. B.M.: Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose, uti mugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo. Bana banjye ndababaye cyane, mbabajwe cyane na kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda, mwanze guhinduka none kababayeho kandi narababwiye kuva kera none benshi mukaba mugiye gutsembwaho. Ikindi kandi bana banjye ikimbabaje cyane, mbabajwe cyane n’abana banjye bakomeje kurohwa mu buroko, abandi bakomeje kurigiswa, abandi bakomeje kwicwa ari mwe bazira mwebwe bayobozi bakuru. Bana banjye, ni kenshi nabasabye gutanga imbabazi muranga, mbasaba kunamura icumu muranga bisa nk’aho mbabwiye ngo nimukomeze. Bana banjye nyamara ngo ishyamba si ryeru kuko ibikomeye biraje kandi bizarokoka bacye. Kugeza ubu ufite amaso yo kureba narebe aho ibintu bigeze. Bana banjye urugogwe rurabagwiriye kandi rubaguye gitumo. Igiti kinini kirahirimye kigiye kuma nta mashami gisigaranye. Bana banjye amazi yarenze inkombe kandi narababwiye. Bana banjye ntacyo ntavuze ariko mwanze kumva. Bana banjye, nabasabye kunamura icumu muranga murananira, mbasaba gusabana imbabazi muranga murananira bisa nk’aho mbabwiye ngo mukomereze aho, none ngo ni amahoro! Nta amahoro ahari ufite amaso yo kureba narebe utareba nawe nta bushishozi afite. Bana banjye, Banyarwanda, imvura y’amahindu igiye kubanyagira kandi izarokoka bake. BY.: Mama, rwose iyo mvura y’amahindu mukomeza kumbwira ni imvura imeze ite rwose? 


B.M.: Mwana wanjye, urambaza nawe hari icyo uyobewe, hari cyose ntakwereka. Bana banjye, nabasabye kwisubiraho, muranga murananira none benshi bagiye kugwa murwobo. Bana banjye, b’Abanyarwanda, ndareba kino gihugu cyanyu cy’u Rwanda nkarira adakama. Bana banjye, abantu bensi baratashye, bana banjye b’Abanyarwanda, naravuze, naravuze, naravuze ariko noneho maze kunanirwa. Bana banjye, abantu benshi bataye ukwemera kwabo, benshi bibereye mu mitungo gusa. Mubirundarunde ariko si ibyanyu. Bana banjye, ndababaye cyane ndabona benshi bibereye mu bigirwamana, mwibereye mu ngeso mbi, murica amategeko y’Imana uko mwishakiye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nongeye kugaruka mbinginga ngo nimusenge nibura hagire urokoka kuko ibi mbabwiye nta gihe mubitegereje, simvuze umunsi cyangwa isaha ariko muratunguwe kuko igihe ari iki nta kindi mutegereje. Bana banjye, mbisubiyemo imvura y’amahindu igiye kubanyagira kandi izarokoka bacye. Kugeza ubu umwana wanjye agiye kwishungurira inyangamugayo, hasigare abamukoreye neza. Ariko bana banjye muravuga ngo murankunda nyamara ntabwo munkunda. Muravuga ngo murankorera nyamara ntabwo munkorera, ahumbwo muranyanga kuko iyo munkunda mwakumvise ibyo mbabwira maze mukabishyira mu bikorwa. Bana banjye, ndabasaba kuvuga Rozari buri munsi n’ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu kuko igihe cyose nibyo bizabatsindira Shitani. Bana banjye, mubivuge kuko muri bino bihe bibi mugezemo niyo izabatabara. None rero mwana wanjye, uravuga ngo urababara, uravuga ngo urananiwe, wirambirwa ngo ucike intege kuko kubabara kwawe hari benshi gukiza. Ikindi kandi mwana wfanjye wivuga ngo ufite ubwoba kandi nkikwereka byinshi bikomeye kuko ntagishobora kuba na kimwe utakizi. Komera rero ku ibanga ufite kuko igihe cyo gusohora kirageze. Ikindi kandi mwana wanjye,umwana wanjye ntatana n’umusaraba, umwana wanjye apfana amagambo menshi ku mutimawe, umwana wanjye atwara umusaraba yishimye, umwana wanjye iby’isi abibonamo ubusa. BY.: Mama, ndibuka rwose mumbwira ko abantu dutinya kubabara, tugatinya ko nta kintu cyatubabaza kibaho ariko nk’uko mwagiye mubimbwira umusaraba utuma umuntu aca akenge kandi akaba umukristu koko kuko aba yereka Imana, ati ninkora iki ndahanwa. Mama, uzi umusaraba wampaye ubushize? Ariko nabashije kwihangana kuko nzi umunyafu wanyu. B.M.: Bana banjye koko mwakumviye Imana koko inzira zikigendwa, mukareka kuba ba mayira abiri. Mwebwe rero ngo mushaka ibitangaza, igitangaza kirenze icyo mpora mbereka ku mugaragaro ni ikihe? Ko mpora mbereka ku mugaragaro n’amaso yanyu ariko ntimubona. Ese nk’ubu uwababaza ibitangaza mwifuza mwavuga ko ari ibihe? Bamwe mutekereza kubona amafaranga, kubaho neza, cyangwa kwifuza ibyo kanaka atunze ariko nta n’umwe ujya yifuza kumva akeneye Imana mu mutima we, ngo ayishakashakane umutima utaryarya kuko akenshi mukera no kugira ngo mukere mudasubiye inyuma ngo mwisuzume murebe ibyanyu mwakoze cyangwa ingo z’abandi musenya. Bana banjye, nzi benshi bishimira kuvuga ibibi bakabitangaza ariko Ijambo ry’Imana ryaza bakarizimiranya, nta n’umwe ushobora kumva ijambo ry’Imana rishobora kugirira mugenzi we akamaro ngo aritangaze ariko iyo yumvise ikimusebya aracyihutana kikagera mu butegetsi,mu bihayimana kikagera no mu baturage cyasakaye maze mukarema nk’Imana. BY.: Mama, ibindi ko ntabyumvise? Oya ntabwo naniwe. Murakoze. Murakoze cyane, ariko rero no kunanirwa birimo kuko iyo umuntu ambajije ngo urananiwe, ndamubwira nti ntabwo ari cyane, niyo ambajije ngo urashonje mubwira ko ntashonje kuko ntawamubwira ko atijuse ngo akugaburire kuko no muri iki gihe abantu basigaye ari ibisimba, ni uguhaye asigara akuvuga. B.M.: Bana banjye, uyu munsi buri muntu atekereze ku mutima we maze ashyitse umutima hamwe maze avuge ikiri ku mutima we ariko cyane cyane asaba yizeye kandi yumva ko icyo asaba gishoboka ariko cyane cyane yicishe bugufi kugira ngo ashobore kumva no kwakira no kumva icyo agomba kumva no kwakira icyo ari buhabwe. Bana banjye, mbabwiye ibyo kugira ngo igihe mupfukama musaba mujye mubasha kwicisha bugufi munsabe kandi nzabaha kuko ndafite. Bana banjye, uyu munsi ngarutse kubasura kuko mbakunda. Uyu munsi rero sinababwira ko mbabaye cyangwa nishimye. Sinababwira ko mbagaye kandi ndi umubyeyi. BY.: Karame, Mama , urakoze. Ngo urababaye? B.M.: Bana banjye, ndababaye cyane kubera ko icyo twasezeranye nta gikorwa ahubwo mugaca intege n’abagombye kubikora. Ariko bana banjye n’ubwo mvuze gutyo harimo amagroupe yatangiye kunyiyambaza muri Rozari yanjye ariko harimo na ba mayira abiri kuko umukobwa aba umwe agatukisha bose. Abo bakomeje kunyiyambaza muri Rozari yanjye ndabashimiye n’umutima wanjye wose. Uyu munsi rero mwihe amashyi n’impundu kiko murabikwiye ariko abo mvuga si abandi ni abatowe. Bana banjye, nimukomere ku rugamba mukomeze mutakambire igihugu cyanyu n’isi yose kandi mutakambire umushumba wa Kiliziya y’isi yose, Papa, kuko arakomerewe cyane. Ikindi kandi bana banjye, nimukomeze rero mube abatowe koko, mubere rero abandi urugero, mbisubiyemo rero, bana banjye, umukobwa aba umwe agatukisha bose. None rero ndagarutse kuko mbakunda. Benshi munyita uko ntari, mukomeje kunyita umugore nk’abandi, muri mwese ni nde wabyaye Imana, ariko mutatinyuka ngo turi kimwe. BY.: Mama, ndabona ubivuze ubabaye. Mama, tugusabye imbabazi tubikuye ku mutima. Mama, uyu munsi wa none wirengagize ibyo twaba twaragukoreye byose, uzirikane ko turi abantu, uzirikane ko tugukunda, uzirikane ko turi abana bawe b’abanyabyaha, wumve ko igihe cyose tuba tugutegereje twishimye kandi tugukumbuye, wumve ko tugerageza ariko intege nke za muntu zikanga. Urakoze Mama. Karame! B.M.:Ndabababariye. Bana banjye, ntabwo mbakura umutima ndagira ngo umuntu aho ari ajye yisuzuma kandi yikosore, si itegeko ni ubushake n’urukundo bya buri muntu. Bana banjye, rwose ntabwo mbakura umutima, ndagira ngo buri muntu aho ari hose ajye yisuzuma kandi yikosore. Bana banjye niyereka ab’intamenekana, niyereka uwo nshaka n’igihe nshakiye, nkamutuma aho nshaka, nkamutuma ahari ngombwa. BY.: Karame Mama. Vuga icyo ushaka ndakumva. B.M.: Bana banjye, nkomeje kuza kenshi igihe cyose. Narababwiye ngo ntawe usiga umugisha muhaye ngo awubonere ku iyi si. Nibyo koko ugira Imana abona umugira inama kandi abona umubwiza ukuri. Mugira amahirwe rero kuko naje kubasura nkaba nkomeje kubatumaho umugaragu wanjye unanizwa n’ubonetse wese. BY.: Mama, nabivugiye iki? B.M.: Bana banjye, hari abamubona ukagira ngo baramwishimiye ariko babeshya kandi ibyo byose mbibona kuva mbere nkimwiyereka. Hari abo namuragije ngo bamwiteho uko bwije n’uko bukeye, kugeza ubu mumenye ko nta n’ukimutekereza, abiyumva bisubireho kuko hari ibyo nzababaza. Bana banjye ibikomeye biraje kandi bizarokoka bake, kandi si ubwa mbere mbibabwira mubimenye kuko nta n’icyo mutazi, ntacyo ntababwiye ndi kubibasubiriramo. Uwumva yumve n’utumva ni akazi ke kuko muratunguwe. Bana banjye, ibimenyetso bihagije mwarabibonye ntacyo mutazi. Ibi mbabwiye niko bimeze ntagisigaye. Mbisubiyemo abantu benshi baratashye. Bana banjye, ngaho rero muri uyu mwanya nk’uko nsanzwe mbumva, abakomeje kunyiyambaza muri kino gihe gito mufite mbahaye nimuze mumbwire icyo mwifuza cyose kuko nteze ibiganza ntegereje ukuza kwanyu. BY.: Mama, nanjye rwose uyu munsi ndagusaba ngo ufashe abantu bose bavuga Rozari bakwiyambaza kandi ufashe abarwayi bose ariko cyane cyane abo ungezaho bose kandi bakizwe n’umwana wawe kandi iyo ngabire ni mwe mwayimpaye. Karame Mama, vuga umuja wawe ndakumva. 
B.M.: Bana banjye,mujye muvuga muti: “Turakwirukiye dufite intimba kuko tukiri ahantu h’amarira menshi. Muvugizi wacu utwiteho utugirire ibambe, kandi nitumara guhabuka uzadusohoze kuri Yezu umwana wawe ukwiye icyubahiro, Amen”. Bana banjye, sibwo bwa mbere nabibabwira, mujye murivuga buri gihe cyose nzajya ndibashyikiririza umwana wanjye. Bana banjye rero, muhore muri maso, muhore mwiteguye simvuze umunsi cyangwa umunota cyangwa isaha, ariko muratunguwe. Bana banjye, mureke kwiruka hirya no hino muhagarare hamwe, bana banjye, ntimukabibe imbuto mbi gusa zo gusebanya, mujye mwihanganira ikibi kimwe mwishimire bitatu byiza, maze musibanganye icyo kibi kiba cyababangamiye. Nababwiye ko ntatandukana n’umwana wanjye, buri gihe cyose mba ndi kumwe nawe, ariko bamwe ngo mukunda Yezu jye mukanyibagirwa kandi mbafatiye runini bana banjye. Ndabasaba mukanyima, ndabaha ntimwakire nibyo mwakiriye nabyo ntimwibuke gushimira. Ndashaka kubabwira ko nimudashishoza mu ngabire nabahaye ntabwo muzasobanukirwa. Mujye mureba mbere yo kwiruka, mujye mureba, mujye mubanza musenge. Bana banjye hakizwa ku mutima, iyo utikijije ku giti cyawe ntabwo ukira. BY.: Ariko se Mama, ugira ngo biroroshye! Buri muntu afite umutimanama we, afite ibyo yemera n’ibyo atemera, afite n’ubushishozi. Urumva abantu bose twahuza umutima kugira ngo tugere ku kintu kimwe? B.M.: Bana banjye, nababwiye ko mutagomba guhurura. Bamwe rero barumva ihururu hariya ngo ndahari bakirukanka, benshi rero ni ho mugiye gutera ukwemera. Bana banjye, ndabinginze rwose, nimuhame hamwe mbahe kuko ndafite mureke guhuzagurika. Bana banjye ngiye kubasezeraho, ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda cyane. Ariko aragowe uzirengagiza urwo rukundo mbasezeranyije kandi mbawiye. Bana banjye, naziye mwebwe, naziye mwebwe, naziye mwebwe Abanyarwanda kuko nabonaga ko hari ibyo mukeneye. Ndagiye nzagaruka ubutaha, sinababwira ko mbasezeyeho kandi duhorana. Bana banjye, ngaho mubane nanjye urukindo rwanjye rubakomeze, ngaho mugire amahro kandi mugwize andi. Bana banjye, uyu munsi wa none mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi. Bana banjye, ngaho murakoze murakagira Imana. 

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 13/07/2010

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye cyane, ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati : 

B.M. : Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo! 

BY. : Uraho Mama! 

B.M. :Umeze ute? 

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona. Singisinzira kubera ibintu bibi mukomeje kunyereka. 


B.M.: Mwana wanjye, ihangane kuko nta kintu utazi. Mwana wanjye, nsuhuriza abana banjye bose, uti nimugire amahoro kandi mugwize andi. 

BY.: Mama, ndi hano vuga icyo ushaka umuja wawe ndakumva. 

B.M.: Bana banjye, ngarutse kubasura mbakunze nk'uko nababwiye ko ntazabasiga nk'imfubyi, niko bimeze kuko igihe cyose mbari hafi. 

BY.: Mama, murakoze. Ariko Mama, mbere yo kugira icyo tukubwira ubanze utubabarire ibicumuro byacu, ubanze uturuhure imitima iremereye, ubanze usubize imitima ya benshi mu nda. 

B.M.: Bana banjye, buri muntu atekereze ku mutima we maze ashyitse umutima hamwe, maze avuge ikiri ku mutima we ariko cyane cyane yizeye ko icyo asaba gishoboka ariko cyane cyane yicishije bugufi kugira ngo ashobore kwakira no kumva icyo agomba kumva no kwakira icyo ari buhabwe. 

Bana banjye, naje kubasura nk'uko mpora nza. Bana banjye sinababwira ko mbabaye cyangwa nishimye, sinababwira ko mbagaye kandi ndi umubyeyi. Bana banjye, ndababaye cyane kuko ibyo nkomeza kubabwira mutabikora ahubwo mugaca intege n’abagombye kuzigira. Umukobwa aba umwe agatukisha bose, none rero ndagarutse kubera ko mbakunda. 

Bana banjye, nk'uko nababwiye ko mwanyise umunyabyaha ariko atari ko nitwa, atari nako nteye. 

BY.: Mama, tugusabye imbabazi tubikuye ku mutima, wirengagize ibyo twaba twaragukoreye byose, uzirikane ko turi abantu, uzirikane ko udukunda kandi ko turi abana bawe b'abanyabyaha. 

Mama, ndabona harimo abagerageza bubahiriza ibyo ubasaba. Erega Mama, kenshi uza tugukumbuye kandi uyu munsi wumve ko tugerageza ariko intege nke za muntu ziranga. 

B.M.: Bana banjye, uyu munsi ntabwo mbakura umutima, ndagira ngo buri muntu aho ari ajye yisuzuma kandi yikosore. Si itegeko ni ubushake n'urukundo bya buri muntu. 

Bana banjye, kenshi na kenshi nakunze kubasobanurira ko Kibeho yanyakiriye atari umusozi, atari n'umurenge ahubwo Kibeho ni abo mpasanga, ndumva narabibasobanuriye kuva mbere. Nkihakandagira nababwiye ko mbakunda ko ntazabasiga nk'imfubyi, ni yo mpamvu nanjye uko bwije n'uko bukeye ndagaruka kuko mbakunda kandi mbashaka kandi n'iyo mbakumbuye mbatumaho. 

BY.: Ariko Mama, natwe turagukunda n'ubwo haba harimo ucikwa cyangwa akagira intege nkeya ariko nzi neza ko uko nabonye abantu bose bari iwacu hari abagerageza kandi baragukunda n'uwumva ubutumwa akumva aho babusoma nawe agira icyo atahana. 

B.M.: Bana banjye, niyereka ab'intamenyekana, niyereka uwo nshaka n'igihe mbishakiye nkamutuma aho nshaka, nkamutuma aho ari ngombwa. 

BY.: Mama , icyo ushaka kirakorwa. 

B.M.:Bana banjye, ubwo nazaga gusura umwana wanjye ubwa mbere benshi bamwibajijeho bavuga ibyo bishakiye. Bana banjye rero burya ntawe usiga umugisha iwabo ngo awusange ahandi; koko ugira Imana abona umugira inama kandi ugira Imana abona umubwiza ukuri. Mugira amahirwe rero ko mpora nza kubasura mbatumaho umugaragu wanjye unanizwa n’ubonetse wese. 

BY.: Ariko se Mama, ni ukuvuga iki? 

B.M.: Bana banjye, nibuka ko akiri mu nzu y'imbohe namusezeranyije ko kandi narabimubwiye ko azatotezwa n'abantu bose, agatotezwa n'abo bagize icyo bahuriyeho n'abo batagize icyo bapfana ndetse n'abatamuzi, kugeza igihe azabura n'umuha amazi yo kunywa, bakamuhimbira ibitabaho kugira ngo ashobore gufasha umwana wanjye Yezu gukiza isi. Birantangaza cyane kumva ibyo mubyibagirwa namwe mwari muri kumwe nawe mugaca muri iyo nzira. 

Bana banjye, ntihazagire usenga, ukora igikorwa cy'urukundo yereka abantu kugira ngo bamushime, ujye uharanira gushimwa n'uwo utareba n'amaso yawe. Nababwiye ko umukristu w'ukuri ukunda mugenzi we aramwegera akamuhana akamwereka ko ibyo akora atari byiza. Bana banjye, mumbabarire kuko ibyo nabibabwiyeho kuva kera, ni ukubasubiriramo, ndagira ngo ejo hatagira ugwa muri uwo mutego cyangwa agateshuka kuko buri muntu yagombye gufungura amaso akamenya icyo yagombye gukora cyiza: gusenga, kwicisha bugufi no gukundana cyane cyane kubabarirana. Ndabamenyesha ko mugira amahirwe abandi badafite. Hari abifuza kuba bari hano muri kino gihugu cyanyu ariko ntibabibone. Birambabaza cyane, mucika intege ntimwubahirize ibyo tubabwira. 

Bana banjye reka mbabwire, ibya mbere bigiye kuba ibya nyuma. Ikindi kandi bana banjye ukuri kuratinda ntiguhera. Bana banjye, ibyo nababwiye byose byaragaragaye ubu mugeze mu bihe bya nyuma kuko bya bihe bibi bikomeye mubigezemo, mubirimo byaratangiye kandi ufite amaso yo kureba narebe kandi ashishoze, arebe ikibi n'icyiza. 

Bana banjye, mugeze mu bihe bikomeye cyane ariko abazaharanira ugukora ugushaka kwanjye n'umwana wanjye abo nzabarinda igihe cyose, yaba mu byago cyangwa mu makuba cyane cyane muri ibi bihe bikomeye mugezemo nzabagotera mu mutima wanjye utagira inenge. Ukora ugushaka k’umwana wanjye agaharanira ibiduhesha ikuzo, uwo arahirwa cyane. Mwana wanjye ntugatinye kuvuga ibyo tukubwiye, jya ubivuga uko ubibwiwe byose utagize ijambo ugabanyijeho na rimwe cyangwa ngo ugire icyo wongeraho. Ibyo nkubwiye byose jya ubigeza ku bana banjye bose kuko hari abo bigirira akamaro kuko iyo ubibabwiye barushaho kwisubiraho n'ubwo atari bose ariko hariho abahinduka. Jya ubabwira kandi, uti umwana wanjye agira impuhwe ariko aranahana. Menya ko nagutoye nkagutuma, nagira ngo bamenye uwo ndi we jye n'umubyeyi wanjye. 

Bana banjye nkunda, ndabasaba guhora muri inyaryenge kuko mugeze mu bihe bikomeye cyane, mugeze mu gihe cy'amarira menshi. Bana banjye, ubu Shitani yarahagurutse iri gukorera ku mugaragaro, ubu impande zose z'igihugu yarangije kuzigota, ubu iratuma abantu benshi bangana. 

Bana banjye, nimuhore mwiyejeje mwitegure, mumenye ko muri mu bihe bya nyuma. Icyago cya rurangiza kirabugarije kandi kibaguye gitumo kandi sibwo bwa mbere nabibabwira, kizarokoka bake. Mubimenye rero, nimwitegure mwicuze, musabane imbabazi. 

Bana banjye, ibyo nababwiye byose bigomba gusohora nta kadomo na kamwe kagabanutseho kuko mwanze kumva, kuko iyo mbabwiye nti nimuhinduke mwicuze ibyaha byanyu bisa nk'aho mbabwiye ngo nimukomereze aho.Nyamara bana banjye, simbabwiye umunsi cyangwa isaha ariko amazi yarenze inkombe. 

Bana banjye, ndabasaba kugira urukundo, ndabasaba kubabarira, ndabasaba kugira imbabazi no kuzitanga, ndabasaba gusabira u Rwanda. Murusabire cyane kuko rwugarijwe. Bana banjye, mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda nabasuye kenshi ariko benshi ntibanyumvise, n'uyu munsi ntibaranyumva. 

Bana banjye, nabasuye mbakunze ntabwo nigeze nduhuka kubabwira ko mbakunda, ntabwo nigeze nduhuka kubabwira ko intambara ikomeye iri mu mitima yanyu. Ndongera ndababwira, nti aho nsezeraniye n’umwana wanjye ni ho duhurira, n’iyo haba mu nzitanwa n’iyo haba mu ntambara, iyo namubwiye ngo ndaza, ndaza aho yaba ari hose ndahamusanga. 

Burya rero no mu nzira ntagenda wenyine tuba turi kumwe, ntabwo mutererana. Bana banjye ndabinginze, umuntu ni umuntu kandi ubuto burakoshya ntibuguherekeza. Musubize amaso inyuma, mwibuke ko hari Intebe ya Penetensiya bamwe musuzugura ko ntacyo bimaze ariko birakimaze. Buri muntu rero ajye yimenya areke kumenya mugenzi we. 

Bana banjye, umwana wanjye arababaye cyane. Ababajwe cyane n'abanyarwanda yakunze none benshi bakaba bagiye gutsembwaho. Bana banjye naravuze, naravuze ariko noneho maze kunanirwa. Bana banjye, ubu ndareba kino gihugu cyanyu nkarira adakama. Bana banjye, uyu munsi ndabaganirije, muzirikane ibyo nababwiye byose, mfite akazi kenshi. Muzirikane ibyo nababwiye byose, icya mbere nababwiye ni urukundo, ukwicisha bugufi no gusabana no gufashanya bamwe n'abandi mudakeneye ishimwe ry'isi ariko cyane cyane mukamenya kwiyegeranya mukiyunga mukamenya kubaha umurimo w'Imana aho kuwusenya. Mukamenya kumenya kwitsinda, mukamenya ko umuntu wese ataruta undi kuko ibyo mwese mufite ari ibyo nabahaye. Abafite rero ni ingabire mufite mujye muzihaho n'abandi kandi muzikoreshe uko muzifite kuko umuntu afite icyo arusha undi. Mwumvikane rwose mureke gusenya umuryango mwishyiriyeho, nimusingize Imana kandi igihe cyose mujye mumenya ko mbari iruhande. 

Bana banjye, uyu munsi naje kubasura mbabwira ko mbabaye. Nta gihe rero umubyeyi atababara ari kuganira n'abana be kuko aba abereka ko bagomba guhinduka. Nk'uko rero nabahaye amavuta yo kubakiza ku mubiri no kuri roho zanyu, abashidikanya ntibabuze, bazakomeza bashidikanye nibadashishoza. Abo imitima yanangiye nabo ni uko, ariko nk'uko nabahaye urukundo rwanjye rwa kibyeyi kuko ndabakunda kandi abankomeyeho nanjye ngiye kubakomeraho, ndetse ngiye gukomeza kubasiga nkoresheje umwana wanjye mbatumaho kuko namwihereye ingabire ikomeye, ni umwihariko we, mubimenye. 

BY.: Mama, ntabwo wagenda ntaguhereje urubyiruko rwo kuri iyi si yose cyane cyane urwo mu Rwanda. Abakuru bo bazi ibyo bakora ariko abatoya ntabyo bazi kugira ngo nabo ujye ubegera ubafashe kandi ubakomeze. Abana ntabwo bazi Ukarisitiya, ubu niho nsobanukiwe nanjye ntabwo nari nzi ibyo aribyo, ni uko umwana wawe yambwiye kenshi. Ubu rero nasobanukiwe, ubu Yezu ngiye kumwubaha uko ndi kose kuko nasobanukiwe cyane. Yanyibwiyeho byinshi ndetse bintera ubwoba. Mama, ubu ngiye kumwubaha n'umutima wanjye wose kuko nasobanukiwe bihagije. Yambwiye uwo ariwe, yambwiye uko yampfiriye, uko yatangiye akampa umubiri n'amaraso bye, ubu uyu munsi nasobanukiwe kurushaho. 

B.M.:None rero mwana wanjye, uzasobanurire n'abandi kuko wowe wamaze gusobanurirwa. Bana banjye, mfite akazi kenshi, ndatashye buri gihe cyose mujye muhora muzi ko tubari iruhande. Bana banjye, muhore mwiteguye. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. Sinavuga ko mbasezeyeho kandi duhorana buri gihe cyose. Bana banjye, uyu munsi mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi.

 

Forum Hiwit


29/05/2013
0 Poster un commentaire